Nyhedsarkiv >Årsafregning 2021 er snart tilgængelig

Nyhed

Årsafregning 2021 er snart tilgængelig

herning vand prikker

7. januar 2022

Maskinerne arbej­der på fuld tryk med at bear­bej­de data, så vi kan få bereg­net din års­af­reg­ning for 2021. Så snart alle data er i hus og kørt igen­nem reg­ne­ma­ski­nen, vil du kun­ne se din års­af­reg­ning elek­tro­nisk på vores kun­depor­tal Min Side.

Vi for­ven­ter, at års­af­reg­nin­gen er til­gæn­ge­lig ulti­mo februar.

Kort tid efter bli­ver afreg­nin­gen sendt til dig via de nor­ma­le kana­ler (mail, e‑Boks, BS eller brev). Husk års­af­reg­nin­gen for 2021 har for­fald den 1. marts, 2021.

Er du kun­de hos Snejbjerg Vand, vil du dog have for­fald den 1. april.

Skal du have penge retur?

Viser din års­af­reg­ning, at du har pen­ge til gode, får du udbe­talt dine pen­ge via beta­lings­ser­vi­ce. Er du ikke til­meldt beta­lings­ser­vi­ce udbe­ta­les de til NemKonto. Det kræ­ver, at vi har dit CPR-nummer. Du kan enten selv oply­se det via vores kun­depor­tal Min Side eller kon­tak­te os på tlf. 9999 2299.

Spørgsmål?

Er du ikke helt med på, hvad de enkel­te poster på din års­af­reg­ning dæk­ker over, er der hjælp at hen­te i neden­stå­en­de vejledning

Kontakt os

Du er selv­føl­ge­lig også altid vel­kom­men til at sen­de os en mail på info@herningvand.dk eller rin­ge til os på tlf. 9999 2299 og få en uddy­ben­de forklaring.