Nyhedsarkiv >Åbent Hus på renseanlægget lørdag den 3. september

Nyhed

Åbent Hus på renseanlægget lørdag den 3. september

herning vand prikker

17. august 2022

Besøg os på Ålykkevej 5 lør­dag den 3. sep­tem­ber mel­lem kl. 13:00 og 16:30 og…

  • Kom på rund­vis­ning på ren­se­an­læg­get, der sør­ger for den kom­pli­ce­re­de pro­ces med at ren­se spil­de­van­det. Der er rund­vis­ning kl. 13:30, 14:30 og 15:30, og du møder bare op for­an hoveddøren.
  • Hør om reg­ler og få gode råd i for­bin­del­se med sky­brud og kraf­tig regn.
  • Få et ind­blik i, hvor van­det kom­mer fra, og hvor­dan vi sik­rer drik­ke­van­dets høje kva­li­tet i Herning.

Der vil være gra­tis kaf­fe, kage og sodavand.


Vind et gave­kort til Herning Cityforening

Besøg os til Åbent hus, svar på 10 spørgs­mål om Herning Vand og del­tag i kon­kur­ren­cen om et gave­kort på 750 kr til Herning Cityforening.


Info vedr. parkering

Vores nabo­er hos Beredskabsstyrelsen, Falck og Brand & Redning hol­der åbent hus sam­me dag. Der vil der­for være meget tra­fik og meget få par­ke­rings­plad­ser, som alle er pla­ce­ret ved Ålykkevej. Tag cyk­len eller gå så kom­mer du meget hur­ti­ge­re frem og tilbage.