Nyhedsarkiv >Åbent hus 2021

Nyhed

Åbent hus 2021

herning vand prikker

30. august 2021

Oplev dit vands forunderlige verden

Hvad sker der med det vand – og alt det andet – du skyl­ler ud i toilet­tet eller lader løbe ned i aflø­bet, inden det ender som rent vand i vores åer og vand­løb? Det kan du lære mere om ved Åbent hus på Herning Renseanlæg.

Vi for­tæl­ler om van­dets vej gen­nem anlæg­get, om de for­skel­li­ge ren­se­pro­ces­ser og giver eksemp­ler på, hvor­dan vi arbej­der med at bela­ste mil­jø­et mindst muligt. Du kan også lære om, hvor­dan vi bru­ger bak­te­ri­er til at ren­se van­det for medi­cin­re­ster, og hvor­dan det hjæl­per det nye super­sy­ge­hus i Gødstrup.

Arrangementet er for alle, så tag din fami­lie under armen, og kom og oplev van­dets verden.

Lørdag den 4. september

Kl. 13 – 16.30

Ålykkevej 5

7400 Herning

Vi hol­der arran­ge­men­tet i sam­ar­bej­de med Beredskabsstyrelsen, så du kan tage vand­bus­sen mel­lem de to ste­der og få en dag fyldt med oplevelser.

Du kan par­ke­re ved Ålykkevej 5.
Hvad sker der med det vand – og alt det andet – du skyl­ler ud i toilet­tet eller lader løbe ned i aflø­bet, inden det ender som rent vand i vores åer og vand­løb? Det kan du lære mere om ved Åbent hus på Herning Renseanlæg.

Vi for­tæl­ler om van­dets vej gen­nem anlæg­get, om de for­skel­li­ge ren­se­pro­ces­ser og giver eksemp­ler på, hvor­dan vi arbej­der med at bela­ste mil­jø­et mindst muligt. Du kan også lære om, hvor­dan vi bru­ger bak­te­ri­er til at ren­se van­det for medi­cin­re­ster, og
hvor­dan det hjæl­per det nye super­sy­ge­hus i Gødstrup.

Arrangementet er for alle, så tag din fami­lie under armen, og kom og oplev van­dets verden.