Nyhedsarkiv >Åbent hus 2020

Nyhed

Åbent hus 2020

herning vand prikker

26. august 2020

Hvad sker der med det vand – og alt det andet – du skyl­ler ud i toilet­tet eller lader løbe ned i aflø­bet, inden det ender som rent vand i vores åer og vand­løb? Det kan du lære mere om ved Åbent hus på Herning Renseanlæg.

Vi for­tæl­ler om van­dets vej gen­nem anlæg­get, om de for­skel­li­ge ren­se­pro­ces­ser og giver eksemp­ler på, hvor­dan vi arbej­der med at bela­ste mil­jø­et mindst muligt. Du kan også lære om, hvor­dan vi bru­ger bak­te­ri­er til at ren­se van­det for medi­cin­re­ster, og hvor­dan det hjæl­per det nye super­sy­ge­hus i Gødstrup.

Sidste frist for til­mel­ding er søn­dag den 6. september.

Kl. 12:30
Kl. 13:00
Kl. 13:30
Kl. 14:00
Kl. 14:30
Kl. 15:00

Rundvisningen tager en times tid, og vi sør­ger selv­føl­ge­lig for, at der er rige­ligt med sprit og god plads til alle.