Nyhedsarkiv >2. aconto er på vej

Nyhed

2. aconto er på vej

herning vand prikker

19. august 2021

I dis­se dage udsen­der vi 2. acon­to for 2021.

Udsendelsen sker via BS, mail og post.

Betalingsfristen for 2. Aconto er den 1. September, 2021

Fremgår din acon­to ikke af din kom­men­de BS over­sigt, eller har du ikke mod­ta­get reg­nin­gen via e‑mail eller post bedes du kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce hur­tigst muligt på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk.

Er du til­meldt fak­tu­ra pr. mail, bedes du tjek­ke din uøn­sket post.

Sådan fun­ge­rer vores afregningssystem

To gan­ge om året sen­der vi dig en acon­to regning.

  1. acon­to udsen­des ulti­mo febru­ar og dæk­ker dit for­brug i peri­o­den 01.01 til 30.06
  2. acon­to udsen­des ulti­mo august og  dæk­ker dit for­brug i peri­o­den 30.06 til 31.12.

I slut­nin­gen af året fjer­n­af­læ­ser vi din måler og bereg­ner her dit fak­ti­ske for­brug. Årsopgørelsen for 2021 mod­ta­ger du sam­men med 1. acon­to i 2022. Viser års­op­gø­rel­sen, at du har betalt for meget i acon­to, får du det over­sky­den­de beløb udbe­talt. Har du betalt for lidt, vil du bli­ve opkræ­vet belø­bet sam­men med 1. acon­to, 2022.

Min Side

Brug vores kun­depor­tal Min side til:

  • at se regninger
  • at til­mel­de til BS, E‑boks eller fak­tu­ra på mail
  • at til­mel­de til alarm­ser­vi­ce ved læka­ge eller brud
  • at opda­te­re dine kontaktoplysninger

Du log­ger ind på Min Side med det bru­ger­navn og den adgangs­ko­de, du fin­der øverst på din regning.

Spørgsmål?

Er du ikke helt med på, hvad de enkel­te poster på din års­af­reg­ning dæk­ker over, er der hjælp at hen­te i neden­stå­en­de vejledning

Du er selv­føl­ge­lig også altid vel­kom­men til at rin­ge til os på tlf. 9999 2299 og få en uddy­ben­de forklaring.