Nyhedsarkiv >2. aconto er på vej til dig

Nyhed

2. aconto er på vej til dig

herning vand prikker

19. august 2022

Aconto opkræv­nin­gen for andet hal­vår 2022 kan nu ses på Min Side eller på din BS-oversigt for sep­tem­ber måned. Modtager du reg­nin­gen på mail, fin­der du den i din mail­boks (husk at tjek­ke dit spamfilter).

Ønsker du en fysisk reg­ning via post, skal du kon­tak­te os.

2. acon­to vand/spildevand eller spil­de­vand dæk­ker peri­o­den den 1. juli, 2022 – 31. decem­ber, 2022 og skal beta­les sene­st den 1. sep­tem­ber, 2022.

Info vedrørende takster

Vores besty­rel­ser beslut­te­de for­ud for udsen­del­se af 2. aconto-opkrævning 2022 at øge spil­de­vandstak­sten med 2 kr./m3. pr. 1. juli, 2022. Derfor er din spil­de­vandstakst på 2. aconto-opkrævning høje­re end opkræv­nin­gen på 1. acon­to 2022.

Bestyrelserne har siden valgt at rul­le beslut­nin­gen til­ba­ge, så spil­de­vandstak­sten er den sam­me i hele 2022. Dette har vi desvær­re ikke kun­net nå at regu­le­re i den aktu­el­le opkræv­ning. Derfor beta­ler du 2 kr./m3. for meget på 2. acon­to. Det for meget opkræ­ve­de bli­ver natur­lig­vis modreg­net i den næste opkræv­ning fra os. Den næste opkræv­ning er års­op­gø­rel­sen for 2022, som udsen­des i februar/marts 2023 sam­men med 1. acon­to for 2023.

Spørgsmål og manglende regning

Fremgår din acon­to ikke af din kom­men­de BS-oversigt, eller har du ikke mod­ta­get reg­nin­gen via e‑mail eller Min Side, beder vi dig kon­tak­te os hur­tigst muligt.

Har du spørgs­mål til din 2. acon­to, er du selv­føl­ge­lig også altid vel­kom­men til at kon­tak­te os.


Sådan fun­ge­rer vores afregningssystem

To gan­ge om året sen­der vi dig en acon­to regning.

1. acon­to udsen­des ulti­mo febru­ar og dæk­ker dit for­brug i peri­o­den 1. janu­ar til 30. juni.

2. acon­to udsen­des ulti­mo august og dæk­ker dit for­brug i peri­o­den 1. juli til 31. december.

I slut­nin­gen af året bli­ver din måler aflæst. Er du drik­ke­vand­skun­de hos Herning Vand fore­går det­te auto­ma­tisk. På bag­grund af målin­gen bereg­ner vi dit fak­ti­ske for­brug. Årsopgørelsen for 2022 mod­ta­ger du sam­men med 1. acon­to i 2023. Viser års­op­gø­rel­sen, at du har betalt for meget i acon­to, modreg­nes det­te i 1. acon­to 2023. Har du betalt for lidt, vil du bli­ve opkræ­vet belø­bet sam­men med 1. acon­to, 2023.