Nyhedsarkiv >1. spadestik på tilbygning

Nyhed

1. spadestik på tilbygning

herning vand prikker

7. oktober 2022

Glæden var stor blandt alle ansat­te i Herning Vand, da 6/8 dele af vores besty­rel­se i dag tog før­ste spa­destik til en læn­ge ven­tet udvi­del­se af admi­ni­stra­tions­byg­nin­gen på Ålykkevej.

Derfor har vi brug for mere plads

Udvidelsen skyl­des fle­re for­skel­li­ge for­hold. Byudvikling og byom­dan­nel­sen i Herning Kommune går stærkt i dis­se år. Den udvik­ling er vi en stor del af for at sik­re nye ind­byg­ge­re og virk­som­he­der rent vand i hanen og en sik­ker hånd­te­ring af spil­de­van­det. Det bety­der, at vores inve­ste­rings­ni­veau er øget med 30% til nu at være 425 mio. kr. over den kom­men­de 4‑årige bud­get­pe­ri­o­de. Samtidig skal vi opfø­re et nyt vand­værk, lige­som vi for­ven­ter en øget akti­vi­tet i for­hold til kli­ma­til­pas­nin­gen nu, hvor ram­mer­ne med udgangs­punkt i ny lov­giv­ning er ved at være på plads. En øget opga­ve­mæng­de kræ­ver fle­re hæn­der til at løf­te opga­ver­ne, hvor­for vi siden 2019 er vok­set fra ca. 60 ansat­te til i dag at være 70.

Coronaerfaringer spil­der ind

Under Corona var al admi­ni­stra­tivt per­so­na­le hjem­sendt, og selv­om hju­le­ne også løb gnid­nings­frit rundt i den peri­o­de, har hjem­sen­del­sen alli­ge­vel vist os, at vores orga­ni­sa­tion vir­ker bedst, når vi kan møde vores kol­le­ga­er ansigt til ansigt. Derfor har det lig­get ledel­sen og besty­rel­sen meget på sin­de at ska­be ram­mer, der sik­rer, at flest muli­ge kol­le­ga­er møder ind hver dag. De ram­mer får vi nu.

Udvidelsen for­ven­tes klar til juni, 2023

Maskinerne er så småt gået i jor­den, og efter pla­nen står udvi­del­sen på ca. 630 m², der omfat­ter fle­re kon­tor­plad­ser og møde­fa­ci­li­te­ter samt en stør­re kan­ti­ne, fær­dig før som­mer­fe­ri­en 2023.

Udvidelsen sker i et sam­ar­bej­de mel­lem Herning Vand, ingeniør‑, design- og råd­giv­nings­virk­som­hed Afry, Søren Aaby Byggerådgivning og C.C. Contractor.