Nedsivning af regnvand

Nogle steder kan regn- og overfladevandet helt eller delvist nedsives på egen grund.

Du kan se på lokalplaner og spildevandsplanen, hvilke regler, der gælder i dit område.

Du kan finde flere oplysninger om nedsivning af regnvand på privat grund på Herning Kommunes hjemmeside.

Hvis du nedsiver dit regnvand, kan du få dele af dit tilslutningsbidrag betalt tilbage.

Fællesskabet kan, under visse betingelser, spare penge på, at du nedsiver alt regnvand på din grund.
Hvis du opfylder betingelserne, og etablerer nedsivning af alt dit regnvand, kan du få dele af dit tilslutningsbidrag betalt tilbage. Det betyder, at dit regnvandssystem ikke længere er en del af Herning Vands kloaknet.

Vær opmærksom på:

Får du tilladelse til at nedsive alt regnvand på din ejendom og får tilbagebetalt noget af tilslutningsbidraget, kan du ikke umiddelbart forvente igen at blive tilkoblet Herning Vands kloaknet. Læs mere under “Kan jeg ombestemme mig?” i fanen til højre.

 

Det bærende princip i forhold til at give dig som grundejer én del af dit tilslutningsbidrag tilbage mod at du nedsiver alt dit regnvand på egen grund, er følgende:

Hvis Herning Vand giver en kunde (dig) et beløb til at nedsive alt dit regnvand på din egen grund, i form af tilbagebetaling af en del af dit tilslutningsbidrag, skal dette modsvares af en tilsvarende besparelse for Herning Vands øvrige kunder som gruppe.

Med andre ord kan du ikke få penge tilbage (tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget) på bekostning af øvrige kunder, som er tilsluttet Herning Vands kloaknet eller med andre ord på bekostning af Herning Vand.

Vær meget opmærksom på, at hvis du får tilladelse til at nedsive alt regnvand på din ejendom og får tilbagebetalt noget af tilslutningsbidraget, kan du ikke umiddelbart forvente igen at kunne aflede/tilkoble regnvand fra din ejendom til Herning Vands kloaknet.

Du er omfattet af ordningen, hvis din ejendom ligger i et område, hvor det er besluttet, at kloakken skal renoveres og hvis du kan opnå tilladelse hos Herning Kommune til at nedsive dit regnvand.

Områder, som er omfattet
Du er omfattet af ordningen, hvis din ejendom ligger i et område, hvor kloakken i området skal separeres eller hvor kloakken som helhed skal renoveres. Se om der er lavet kloakfornyelsesplan for dit område her.

Ordningen gælder kun, hvis du håndterer alt dit eget regnvand på din egen grund. Hvis du kun nedsiver noget af regnvandet på din ejendom, kan du ikke ansøge om tilbagebetaling af noget af tilslutningsbidraget. Princippet om at fælleskabet skal opnå en besparelse er nemlig ikke opfyldt i en sådan situation, da Herning Vand bl.a. fortsat skal føre et regnvandsstik ind på grunden.

Du skal have tilladelse til nedsivning
For at du kan være omfattet af ordningen skal du kunne nedsive alt dit regnvand på egen grund. Det kræver en tilladelse, som du skal søge om hos Herning Kommune. Først når du har fået en tilladelse, kan du ansøge Herning Vand om tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget. Du kan altid få en forhåndstilkendegivelse hos Herning Vand om hvorvidt du kan få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage.

Hvem har benyttet sig af ordningen?
På kortet over din by kan du se hvilke ejendomme der er udtrådt af kloakforsyningen med hensyn til regnvand.
De pågældende ejendomme er markeret med et lille lilla hus på grunden.

Du er ikke omfattet af ordningen, hvis du tilhører en af følgende grupper:

 • Ejendomme, der allerede har separeret og ejendomme beliggende i separatkloakerede områder, som allerede er renoveret.

I tvivlstilfælde er det Herning Vand der afgør, om der kan udbetales et beløb til nedsivning.

Inden du vælger at nedsive regnvandet på din egen grund og få noget af dit tilslutningsbidrag tilbage, bør du gøre dig nogle overvejelser.

Det skyldes, at størrelsen på kloakledningerne og andre dele af afløbssystemet, tilpasses den mængde regnvand (og ejendomme) som ledes til kloakken. Kloakledningerne forventes at lægge i jorden i 75 år, så når de først er lagt, bliver de ikke foreløbigt lagt om igen og der kan derfor ikke senere ledes mere vand til kloakken.

…men hvis du vælger at nedsive alt eller noget af dit regnvand på din ejendom, men ikke vælger at få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage, kan du til hver en tid fortsat vælge at koble dit regnvand på Herning Vands system.

De tekniske aspekter
Der er en række fordele ved nedsivning af regnvand idet, regnvandet kan anvendes på overfladen lokalt til f.eks. rekreative formål såsom bassiner, damme og/eller anvendes til f.eks. havevanding. Vand på overfladen kan give en god luftkvalitet, medvirke til at sænke temperaturen om sommeren og give grobund for andet dyre- og planteliv.

Er jorden sandet eller gruset og er der langt til grundvandet er der typisk gode muligheder for lokal nedsivning, men du skal være opmærksom på, at det forventes at grundvandet i fremtiden vil stige og det er derfor ikke sikkert, at der, på de steder, hvor der i dag kan nedsives, kan nedsives om 50 eller 100 år.

Spørg altid en autoriseret kloakmester til råds:

 • inden du tager en beslutning om lokal afledning af regnvand
 • ​når du planlægger og udfører den konkrete løsning uanset om det er alt eller dele af regnvandet

Læs mere om nedsivning her.

Det beløb vi giver dig til lokal afledning på din egen grund kan du se her. Hvis du er en del af en større sammenhængende gruppe, f.eks. en gade, der nedsiver alt regnvand, kan du få et større beløb retur, end hvis du gør det alene. Vores besparelse kan nemlig blive større, når I er flere der går sammen. Vi vurderer, om du i den givne situation er en del af en gruppe.

Tallene gælder kun for almindelig beboelse (parcelhus).

Har du en anden ejendomstype som f.eks. erhverv fastlægger vi beløbet ud fra en individuel vurdering baseret på grundlaget for ordningen.

Enkelte kunderForudsætningerBeløb
(Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag)
Nedsivning af alt regnvand på egen grundAt den sparede regnvandsmængde kan indgå i Herning Vands dimensioneringsgrundlag5.750,- inkl. moms
Grupper af kunderForudsætningerBeløb
(Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag)
Nedsivning af alt regnvand på alle grundeAlle på samme vej/område skal nedsive alt regnvand8.250,- inkl. moms
Grupper af kunderForudsætningerBeløb
(Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag)
Nedsivning af alt regnvand på alle grunde incl. vejvandAlle på samme vej/område skal nedsive alt regnvand inkl. vejvand, således at Herning Vand ikke skal anlægge ledning i vejen eller anlægge et bassin17.000,- inkl. moms

Rent administrativ skal du følge denne procedure:

 1. Ønsker du at aflede dit regnvand helt eller delvis ansøges Herning Kommune herom.
  Ansøg her (login med NemID).

Ansøgningen behandles individuelt for hver enkel ejendom og der er en række forhold med hensyn til blandt andet jordbundsforhold, grundvandsstand, afstand til boringer m.v., der skal være opfyldt for at en tilladelse til nedsivning kan meddeles.

 1. Ønsker du at udtræde af kloakforsyningen med hensyn til regnvand og få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage, skal du undersøge om din ejendom er omfattet af ordningen og om tidsfristen for ansøgning er overskredet. Det kan du se på vores hjemmeside.
 • Tidsfrist: Den konkrete tidsfrist for de enkelte områder vil altid fremgå af kortet over din by.
 • Kontakt os, hvis du er i tvivl om din ejendom er omfattet af ordningen.
 • Du kan altid få en forhåndstilkendegivelse fra os på, om du kan få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage.
 1. Herning Kommune godkender din ansøgning om tilladelse til nedsivning, hvis forudsætningerne er til stede. Herning Kommune sender godkendelsen til Herning Vand.
 1. Du undersøger, eventuel sammen med en autoriseret kloakmester, om lokal afledning / nedsivning også er praktisk muligt (f.eks. jordbundsforhold og afstandsforhold). Det bør du gøre inden du ansøger.
  Vær opmærksom på at kloakarbejde i form af afpropning og nedlægning af regnvandsledning skal udføres af autoristeret kloakmester.
 1. Du får sammen med en autoriseret kloakmester anlægget udført i praksis og den autoriserede kloakmester udarbejder dokumentationen (”således udført”)   *)
 1. Du sender herefter ”således udført” dokumentation fra den autoriserede kloakmester til Herning Kommune. Herning Kommune godkender dokumentationen.
 1. Ved ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, kontrollerer  Herning Vand, i Herning Kommunes Byggesagsarkiv, om ejendommen er berettiget til af få tilbagebetalt tilslutningsbidrag.
 1. Du ansøger Herning Vand om tilbagebetaling af en del af dit tilslutningsbidrag – se fristen herfor på vores hjemmeside. Du finder ansøgningen her. 
  Udfyld ansøgningen og send den herefter til Herning Vand pr. brev eller mail til info@herningvand.dk
 1. Vi udbetaler dig en del af dit tilslutningsbidrag
 1. Vi registrerer, at udbetalingen har fundet sted.

*): Kloakarbejde i form af afpropning og nedlægning af regnvandsledning skal udføres af autoristeret kloakmester. Etablering af nedsivningsanlæg (en faskine) kan udføres af grundejeren, men skal anmeldes til kommunen.

Der er en tidsfrist for ansøgning om at få tilbagebetalt noget af tilslutningsbidraget. Vi informerer om tidsfristen ca. et halvt år, før den finder sted. Vi informerer på vores hjemmeside. Når tidsfristen er fastlagt, kan du også se den på kortet over din by.

Vær opmærksom på at anlægget skal være udført, der skal være indsendt dokumentation herfor og der skal være ansøgt om tilbagebetaling hos Herning Vand inden fristen udløber – læs mere under Hvordan ansøger jeg.

Tidsfristen ligger før vores projekterings- og planlægningsarbejde, det vil sige også forud for den praktiske gennemførelse af kloakarbejdet.

Hvis der sker en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, kan du ikke umiddelbart forvente, at kunne aflede/tilkoble regnvand fra ejendommen til Herning Vands kloaknet.

En ejendom, der tidligere er trådt ud af Herning Vand A/S helt eller delvis, kan helt eller delvis generhverve retten til at aflede spildevand til Herning Vand A/S. Hvis du ønsker at genindtræde, pålignes et tilslutningsbidrag herfor.

Hvis en grundejer ønsker at genindtræde, kan det tidligst ske, når Herning Vand A/S har skabt den fysiske mulighed til igen at blive koblet til. Tidshorisonten for igen at kunne aflede regn- og spildevand kan variere fra område til område. Genindtrædning kræver godkendelse af byrådet, via spildevandsplanen.