Rensning

Spildevandet i Herning Kommune renses på et af vore mange renseanlæg. Spildevandet stammer fra byernes husholdninger og industrier, samt en del regnvand. Det indeholder en masse affaldsstoffer, som skal fjernes inden det ledes ud i recipienten, der i vort tilfælde fortrinsvist er åløb.

Mere end 100 pumpestationer sikrer, at spildevandet ledes hen til et renseanlæg, hvor det gennemgår en rensningsproces i  fem faser:

 

Herning Renseanlæg ligger på Ålykkevej 5. Her renses spildevandet fra Herning by samt en stor del af byerne i oplandet. I Sunds, Timring, Sørvad, Abildå, Kibæk, Sdr. Felding, Stakroge, Skarrild, Karstoft, Aulum, Haderup, Feldborg og Hodsager findes mindre renseanlæg, som Herning Vand A/S fører tilsyn med.

Renseanlægget i Herning er udbygget til et fuldt moderne anlæg både med mekanisk, biologisk og kemisk rensning samt reduktion af næringssalte.

Indløbspumper (3 stk.):
Samlet kapacitet 2.000 l/s.
Spildevandet som tilledes Herning Renseanlæg kommer fra borgere samt virksomheder i Herning Kommune.

 

 

Motorrum: 
Spildevandet løftes/pumpes ind på anlægget, vandet kan herefter løbe videre af sig selv igennem renseprocessen.
Indløbsriste (3 stk.):

Samlet kapacitet 2.000 l/s. Her fjernes der ca. 3.500 kg ristegods om året, som består af vatpinde, klude, papir, og småsten m.m. Ristegodset køres til deponi på kontrolleret losseplads.

Containerrum:
Ristegods og sand transporteres til containere. De tømmes herefter på kontrolleret losseplads.

 

 

Sand- og fedtfang:
Volumen 900 m3.

Sandfanget er beluftet, for at forbedre adskillelsen af fedtet og sandet. Sandet bundfælder her, og skrabes med en skraberbro til pumpesumpen.

Sandvasker:
250 tons sand fjernes årligt.

Det sand der bundfældes i sandfanget, pumpes til sandvaskeren.

Sandet vaskes rent for organiskmateriale, og herefter slutdeponeres det på kontrolleret losseplads.

Fedtfang:
Fedtet bliver afskummet fra overfladen.
Blæserrum:

I blæserrummet er der 2 kapselblæsere, som leverer luften til diffusorerne i sand- og fedtfanget.

Forklaringtanke / sparebassin:
I perioder med meget regn eller ved snesmeltning kan flowet være højere end de ca. 1.200 l/s, der kan behandles i det biologiske renseafsnit. I situationer med højt indløbsflow anvendes de tomme tanke til udligning af spildevandsmængden a.h.t. de efterfølgende renseprocesser. De 4 bassiner har hver en kapacitet/volumen på 1400 m3.
Afløb mod selektor:

En del af det organisk materiale vil bundfælde sammen med fosfor forbindelserne, dette kaldes for primærslam. Slammet pumpes til videre behandling. Den tomme rende til venstre i billedet er en fedtrende, som tager det fedt ud som ikke blev fjernet i fedtfanget ved højt flow.

Ingeniørgang:
I ingeniørgangen ses de store rørledninger, som fylder de 6 forklaringstanke med vand fra sand- og fedtfanget.

Ligeledes er styretavle til forklaringstankene placeret i ingeniørgangen.

Kemikaliedosering:

Ved forklaringstankene er der monteret en fosfat-måler, som styrer doseringen af fældningskemikaliet.

Selektor:
Kapacitet 600 m3.

Efter forfældningstankene ledes spildevandet, opblandet med returslam, gennem selektoren. Til stabilisering af pH tilsættes kalk.

Biologiske tanke (6 stk.)
Samlet kapacitet 18.500 m3. Processen som foregår på Herning Renseanlæg kaldes biodenitro.

Langsomt holdes spildevandet opblandet med det aktive slam, så det hele tiden er godt blandet.

Biologisk rensning:
Den mikrobiologiske proces, skiftevis med og uden ilt, reducerer mængden af organisk stof samt kvælstof.
Hver af de 6 tanke har 500 diffusorer i bunden af tankene. Ilttilførslen styres af iltmålere.
Ingeniørgang:
Til højre ses luftrørene, som forsyner de biologiske tanke med luft fra tre kompressorer.

Til venstre ses nogle af de 24 returslampumper, som transportere det biologiske slam fra efterklaringstankene tilbage til de biologiske tanke.

Efterklaringstank (8 stk.):
Samlet volumen 10.000 m3.

Når spildevandet løber fra biogien og til efterklaringen tilsættes igen en mængde fældningskemikalie. Først og fremmest for at frembringe større slamflokke, som nemmere kan bundfælde.

Hydraulikstation:
Med hydrauliske skrabere i bunden af tankene tages det biologiske bundfældede slam ud af efterklaringen.

98% ender i selektoren som aktivt returslam og 2% bliver pumpet til videre behandling.

Tavlerum:

I tavlerummet overvåget dagligt bl.a. pumpernes el forbrug, og turboblæsernes driftstid.

Turboblæsere (3 stk.):
Samlet kapacitet 20.000 m3 luft pr. time ved 0,6 bar tryk.

Leverer luft til diffusorerne i de biologiske tanke.

Normalt kører kun 1 blæser af gangen, hvor nr. 2 går ind og hjælper, når det kan være nødvendigt.

Sandfiltersnekkepumpe (3 stk.):
Samlet kapacitet 1.600 l/s.

Snekkepumperne pumper spildevandet op i fordelerrenden og ind i filterkamrene.

Sandfiltercelle (24 stk.):
Samlet volumen 633 m3.

Sandfilteret er det sidste trin i renseprocessen. Formålet med filtrene er at fjerne de sidste og meget små partikler i vandet.

Ingeniørgang:

I ingeniørgangen ses de store rørledningen, som dagligt fylder tankene op, og tømmer dem igen.

Kapselblæsere ( 3 stk.):

I blæserbygningen står der 3 HV-turbo kapselblæsere, som giver luft til filterkamrerne, når de regenererer efter brug.

Iltningstrappe:

Her løber spildevandet til efter rensning for partikler. Vandet kommer op i midten af iltningstrappen, hvorfra det løber ned over 3 trin, iltes og ud i åen. Vandet skal indeholde mindst 60% ilt, inden det forlader renseanlægget.

Udledningskrav:

Total Nitrogen <8mg/l

Total fosfor <1 mg/l

NH4/NH3   <3 mg/l

BI5  <10 mg/l

COD <75 mg/l

Suspenderet stof <15 mg/l

Udledning:

Spildevandet ledes ud i Herningsholm Å og videre ud i Nisum Fjord, og ud i Vesterhavet.

Her er indløbspumperne.

Dette er tekstafsnit + link

 

Her er et link

test

dette er en test uden link