Nyhedsarkiv >Vores direktør får indflydelse på hele Danmarks vandsektor

Nyhed

Vores direktør får indflydelse på hele Danmarks vandsektor

herning vand prikker

04 jul 2017

Pr. 1. juli er vores direk­tør Niels Møller Jensen med­lem af vand­sek­to­rens bran­che­or­ga­ni­sa­tion DANVAs bestyrelse.

Niels Møller Jensen ind­træ­der som før­ste sup­ple­ant og aflø­ser Carsten Nystrup, der, som direk­tør for det nye vand­sel­skab Novafos, har travlt med fusio­ne­rin­gen af Hørsholm Vand og Norvand.

”Jeg glæ­der mig til at tage del i arbej­det med at fort­sæt­te den gode udvik­ling af den dan­ske vand­sek­tor”, for­tæl­ler Niels.

Hans opga­ver bli­ver at styr­ke besty­rel­sens ind­sat­ser for god sel­skabs­le­del­se i kom­mu­nalt eje­de sel­ska­ber. Derudover skal han sik­re, at den dan­ske vand­sek­tor har de bed­ste ram­mer for for­sat at udvik­le vandforsyningen.

”Jeg har sto­re for­vent­nin­ger og ser gode poten­ti­a­ler i at øge sam­spil­let mel­lem ledel­se, digi­ta­li­se­ring, vand­vi­sion 2015 og FNs ver­dens­mål for bære­dyg­tig udvik­ling”, uddy­ber Niels.

Niels Møller Jensen har siden 2010 været direk­tør for Herning Vand og har med sin ledel­se­ser­fa­ring sør­get for, at Herning har nog­le af Danmarks lave­ste pri­ser. Hans fokus på udvik­lings­pro­jek­ter til gavn for kun­der og mil­jø har styr­ket sam­ar­bej­det med kom­pe­ten­te aktø­rer fra andre bran­cher. Herning Vands Struvitanlæg – der pro­du­ce­rer bære­dyg­tig gød­ning fra slam, og MERMISS – der fjer­ner ska­de­li­ge medi­cin­re­ster fra spil­de­van­det, er beg­ge eksemp­ler på, hvor­for Niels er det ret­te match til DANVAs bestyrelse.

”Branchens stær­ke tra­di­tion for åben­hed og viden­de­ling er en vig­tig nøg­le til at ska­be frem­ti­dens løs­ning på klo­dens udfor­drin­ger”, afslut­ter Niels.

Hans før­ste besty­rel­ses­mø­de bli­ver fre­dag den 8. sep­tem­ber, men alle­re­de ved regio­nal­mø­de­r­ne i uge 36 vil Niels repræ­sen­te­re bestyrelsen.