Skelbrønd før kloakfornyelse

Hvad er en skel­brønd, og hvor­for er det en god ide at instal­le­re den før kloakfornyelse?

Viden og Materialer > Skelbrønd før kloakfornyelse

Hvorfor denne side?

Du skal som grun­de­jer sør­ge for, at det er muligt at ren­se din klo­ak inde
på din grund. Det er muligt med en skelbrønd.

På den­ne side giver vi dig et ind­blik i, hvad en skel­brønd er,
og hvor­for det før klo­ak­for­ny­el­se er for­del­ag­tigt for dig at få instal­le­ret en
skel­brønd på din grund.

Har du spørgs­mål til klo­ak­for­ny­el­se eller skel­brønd, er du altid velkommen
til at kon­tak­te os.

Print

Hvad er en skelbrønd?

En skel­brønd er en brønd på din grund tæt på skel, som giver nem adgang til klo­ak­sy­ste­met. Brønden er som oftest pla­ce­ret cir­ka 1 meter fra skel.

Skelbrønden giver mulig­hed for at inspi­ce­re og ren­se kloaksystemet.

 

Fakta om skelbrønde

  • Skelbrønden giver nem og hur­tigt adgang til din del af klo­ak­sy­ste­met. Dette er en for­del, hvis der opstår pro­ble­mer med kloakken.
  • Skelbrønden gør det let at afgø­re, om det er dig eller Herning Vand, der skal løse evt. driftsproblemer.
  • Rottespærre kan mon­te­res i skel­brøn­den uden opgravning.
  • Skelbrønden pla­ce­res ca. 1 meter inde på din grund. Du ejer skel­brøn­den, når den er monteret
Vandværker og boringer

Tilskud til skelbrønd

Hvis du IKKE i for­vej­en har en skel­brønd, til­by­der Herning Vand dig 7.000 kr + moms til en skel­brønd på din spil­de­vands­led­ning. Beløbet fak­tu­re­res via EAN (Elektronisk fak­tu­re­ring) fra din klo­ak­me­ster til Herning Vand.

Inden arbej­det går i gang, skal klo­ak­meste­ren kon­tak­te Herning Vand. Skelbrønden skal pla­ce­res ca. 1 meter inde på din grund, og du ejer brøn­den, efter den er monteret.

Herning Vand yder ikke til­skud til en sand­fangs­brønd på regnvandsledningen.

Hvis du HAR en skel­brønd, til­by­der vi ikke en ny brønd. En eksi­ste­ren­de skel­brønd kan være pla­ce­ret op til 5 meter fra skel.

Åbenpung

Eksempler på dæksler ved skelbrønde

Som udgangs­punkt benyt­tes føl­gen­de dæksler:

  • Ved belæg­ning og asfalt benyt­tes som udgangs­punkt et støbejernsdæksel
  • Ved øvri­ge are­a­ler benyt­tes et betondæksel

Adgang til skelbrønden
Vi anbe­fa­ler, at du ikke til­dæk­ker skel­brøn­dens dæk­sel. Det gør det nemt for både dig og os at kon­trol­le­re til­stan­den i skelbrønden.

Eksempler På Dæksler

Skelbrønden hjælper dig

Hvis van­det fra din hånd­vask eller toilet for­svin­der lang­somt, eller
det ”kluk­ker” mær­ke­ligt, når du skyl­ler ud i toilet­tet, kan det være
tegn på en til­stop­ning. Løft dæks­let til din skel­brønd og se, om der er vand i den. Ansvaret – og der­med beta­lin­gen – for afhjæl­p­ning af pro­ble­met afgø­res nem­lig af, om skel­brøn­den er fuld af vand eller om skelbrønden er tom.

Hvis skel­brøn­den er fuld af vand, er det tegn på, at problemet
er opstå­et mel­lem skel­brøn­den og vores stik­led­ning. I den situation
skal du kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 – så løser vi problemet.

Hvis skel­brøn­den er tom fin­des til­stop­nin­gen i din del af klo­ak­ken. Kontakt et pri­vat spu­le­fir­ma eller en auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, hvis du ikke selv kan løse problemet

Vandets Kredsløb Geus

Ordforklaring

Kloakfornyelse
Udskiftning og sepa­re­ring af klo­ak­net­tet så regn­vand og spil­de­vand føres i hver sin sepa­ra­te led­ning. Kloakfornyelsen gør, at regn­vand løber ud i vand­løb og søer, mens spil­de­van­det føres til et renseanlæg.

Ledninger
Mange tæn­ker på el, når vi taler om ”led­nin­ger”, men i det­te til­fæl­de er
spil­de­vands­led­nin­ger de rør, spil­de­van­det løber i og  regn­vands­led­nin­ger leder regn­vand bort.

Spildevandsledning
Ledning til brugt vand fra toilet, bad, hånd­vask, vaske­ma­ski­ne m.m.

Regnvandsledning
Ledning til regn­vand fra tag­ned­løb og riste i vejen.

Sandfang
En brønd på regn­vands­led­nin­gen. Sandfangets funk­tion er at opsam­le sand, bla­de m.m. og for­hin­dre det i at løbe ud i vand­løb, regn­vands­sø­er og ren­se­an­læg. Der skal altid stå vand i en sandfangsbrønd.

Skel
Grænsen mel­lem pri­va­te grun­de og det offent­li­ge areal.