Nyhedsarkiv >Vi vandt nomineringen og har styrket vores forhold til jer

Nyhed

Vi vandt nomineringen og har styrket vores forhold til jer

herning vand prikker

27 sep 2017

Siden august har du som kun­de ved Herning Vand kun­ne føl­ge dit vand­for­brug onli­ne, hvis du har fået udskif­tet din vand­må­ler til en fjer­n­af­læst måler. Du har også mod­ta­get en alarm på sms, hvis din intel­li­gen­te vand­må­ler har regi­stre­ret en læka­ge eller et brud. Løsningen har spa­ret en del af jer for man­ge pen­ge og blev beløn­net med en nomi­ne­ring til DI-prisen 2017. 

DI-Prisen udde­les til virk­som­he­der, der har gjort en ekstra­or­di­nær ind­sats inden for et bestemt tema. I 2017 var tema­et digi­ta­li­se­ring, og vi blev nomi­ne­ret af eks­pert­pa­ne­let, for­di de men­te, at vi viste sto­re ambi­tio­ner og at vores ser­vi­ce er yderst brug­bar. Ved Dansk Industris top­mø­de i Operaen i København tirs­dag den 26. sep­tem­ber gik pri­sen dog til LEO Innovation Lab

“Vi er utro­lig stol­te over at have været med i oplø­bet. Vores fokus er, at gøre det nem­me­re at være kun­de i Herning Vand. Nomineringen har styr­ket os i tro­en på, at vi er på ret­te vej”, for­tæl­ler admi­ni­stre­ren­de direk­tør ved Herning Vand Niels Møller Jensen.

Vores løs­ning blev udvalgt af en komité bestå­en­de af fire uaf­hæn­gi­ge eks­per­ter. Herefter har del­ta­ge­re­ne ved Dansk Industris Topmøde stemt på deres favo­rit online.

”LEO Innovation Lab har gjort et godt styk­ke arbej­de, og det er fuld fortjent, at de vin­der” fort­sæt­ter Niels Møller Jensen ”Vi er alle­re­de rig­tig gla­de, for­di vi har fået så man­ge posi­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger fra vores kun­der, der for­tæl­ler, at de har spa­ret man­ge pen­ge, efter de har mod­ta­get en alarm fra os”

Vores digi­ta­le kun­de­ser­vi­ce fun­ge­rer ved, at din fjer­n­af­læ­ste vand­må­le­re sen­der data til webpor­ta­len »Min side«, hvor du uaf­hæn­gigt af tid og sted kan log­ge på og føl­ge dit for­brug. Det inklu­de­rer også en alarm­ser­vi­ce, hvor du mod­ta­ger en alarm, hvis dit toilet for eksem­pel løber eller et skjult rør spræn­ger. Samlet set bety­der det lave­re van­dreg­nin­ger, bil­li­ge­re for­sik­ring og stør­re over­blik til dig.