Nyhedsarkiv >Vandets dag 2018 blev markeret i Løvbakkerne

Nyhed

Vandets dag 2018 blev markeret i Løvbakkerne

herning vand prikker

23. marts 2018

I anled­ning af Vandets Dag den 22. marts åbne­de vi helt ekstra­or­di­nært for van­det direk­te ved en bor­ing i Løvbakkerne. 38 til­meld­te kun­der fik her­ef­ter mulig­he­den for at sma­ge på råvan­det –  direk­te fra undergrunden.

Vores nye bor­ing i Løvbakkerne hen­ter grund­van­det fra 180 m dyb­de, og pum­per det vide­re til en af vores tre vand­vær­ker, hvor det iltes og løber igen­nem sand­fil­ter, inden vi sen­der det ud i kun­der­nes vandhane.

Når grund­van­det ikke har været for­bi et vand­værk, sma­ger det typisk meget af jern og kan være en smu­le uklart.

Dagen var fyldt med spørgs­mål, nys­ger­rig­hed og vores direk­tør Niels Møller Jensen for­tal­te om van­dets vej fra under­grun­den til vand­ha­nen, og hvad vi ved Herning Vand gør for at pas­se på grundvandet.

Vi vil ger­ne tak­ke alle der hav­de til­meldt sig for en hyg­ge­lig dag. Vi er gla­de for at inter­es­sen for vand er så stor.

INFO

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, der fin­der sted hvert år den 22. marts. Dagen er med til at sæt­te fokus på drik­ke­van­det – et livsvig­tigt ele­ment for alt liv på pla­ne­ten jorden.

Dagen fik sin begyn­del­se i Rio de Janeiro i 1992 under FN’s kon­fe­ren­ce for mil­jø og udvik­ling og blev offi­ci­elt ved­ta­get på FN’s gene­ral­for­sam­ling sam­me år.

Arrangementet var gra­tis, men til­mel­ding via vores hjem­mesi­de nød­ven­dig. Vi annon­ce­re­de for arran­ge­men­tet via annon­cer i lokalavisen.