Nyhedsarkiv >Valg til bestyrelse

Nyhed

Valg til bestyrelse

herning vand prikker

6. januar 2018

Vil du være med til at sik­re sundt vand?  Stil op som kan­di­dat til vores besty­rel­se fra den 8. janu­ar til den 5. febru­ar. Valget afhol­des fra den 12 – 26 febru­ar, og her er det vores kun­der, som stem­mer på deres favo­rit kandidat.

Vi afhol­der for anden gang i virk­som­he­dens leve­tid besty­rel­ses­valg. To af poster­ne til vores besty­rel­se, skal besæt­tes af kun­de­valg­te kandidater.

Kan du bidra­ge med øko­no­misk og for­ret­nings­mæs­sig ind­sigt? Vil du være med til at sæt­te dit præg på mil­jø og kli­ma i Herning? Har du lysten til at arbej­de med FN’s 17 Verdensmål?

Som med­lem af vores besty­rel­se skal du være med til at arbej­de for at den posi­ti­ve udvik­ling fort­sæt­ter og sik­re, at vi også i frem­ti­den kan leve­re sundt vand til den rig­ti­ge pris.

Udover at leve­re vand og afle­de spil­de­vand og ska­be en drift­sik­ker virk­som­hed, arbej­der vi med pro­jek­ter inden­for kli­ma­til­pas­ning, mil­jø­ef­fek­tiv rens­ning, cir­ku­lær øko­no­mi og viden­de­ling på tværs af branchen.

Fokusområder

Vandforsyning

Vi har tre vand­vær­ker, hvor vi borer og leve­rer vand til ca. 15.000 ejen­dom­me i Herning Kommune. Du kan læse mere om vand­for­sy­ning, vores vand­vær­ker og kva­li­tet her.

Spildevand

Vi behand­ler årligt spil­de­vand fra ca. 32.000 ejen­dom­me i Herning Kommune. Vi har 14. ren­se­an­læg der alle skal drif­tes og ved­li­ge­hol­des. Du kan læse mere om vores arbej­de med spil­de­vand og rens­ning her.

Klima

Vi er i gang med at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i Herning Kommune. Regnvandet skal frem­over ledes til regn­vands­sø­er i sepa­ra­te led­nin­ger. Du kan se, hvor vi arbej­der her. Du kan læse mere om regn­vand og kli­ma her.

Vandforsyning

Vi har tre vand­vær­ker, hvor vi borer og leve­rer vand til ca. 15.000 ejen­dom­me i Herning Kommune. Du kan læse mere om vand­for­sy­ning, vores vand­vær­ker og kva­li­tet her.

Spildevand

Vi behand­ler årligt spil­de­vand fra ca. 32.000 ejen­dom­me i Herning Kommune. Vi har 14. ren­se­an­læg der alle skal drif­tes og ved­li­ge­hol­des. Du kan læse mere om vores arbej­de med spil­de­vand og rens­ning her.

Klima

Vi er i gang med at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i Herning Kommune. Regnvandet skal frem­over ledes til regn­vands­sø­er i sepa­ra­te led­nin­ger. Du kan se, hvor vi arbej­der her. Du kan læse mere om regn­vand og kli­ma her.