Nyhedsarkiv >Store regnmængder giver problemer ved afløb i Herning og omegn

Nyhed

Store regnmængder giver problemer ved afløb i Herning og omegn

herning vand prikker

7. september 2018

Der er fal­det meget regn i Herning og omegn siden kl. 04 i morges.

Den sto­re mæng­de regn sæt­ter vores afløb på prø­ve. Det bety­der, at klo­ak­ker­ne ikke kan nå at føl­ge med. Regnen sam­les i sto­re mæng­der ved afløb og kan give gener for tra­fik og lig­nen­de. Har du opda­get pro­ble­mer med regn­van­det, kan du mel­de det ind her.

Vi arbej­der på høj­tryk med at løse pro­ble­met, med de sto­re vand­sam­lin­ger ved afløb og lig­nen­de. Vi giver en sam­let opda­te­ring man­dag den 10. sep­tem­ber 2018.

Du kan læse mere om, hvor­dan du sik­rer dig mod sky­brud, og hvor­dan du skal hånd­te­re det, hvis du er ramt af over­svøm­mel­se i kæl­dre og lig­nen­de her.

Årsagen til at regn­vands­sy­ste­met over­be­la­stes er, at klo­ak­ker­ne er dimen­sio­ne­re­de ud fra en såkaldt ”dimen­sions­gi­ven­de regn”. Det bety­der i prak­sis, at de kan kla­re en regn af en vis varig­hed og inten­si­tet. Hvis dimen­sions­kri­te­ri­er­ne over­skri­des, over­be­la­stes klo­ak­ken, og van­det stu­ver til­ba­ge i klo­ak­sy­ste­met. I før­ste omgang afla­stes ofte, via ind­byg­ge­de over­løb i klo­ak­ken, til nær­me­ste van­d­om­rå­de eller lig­nen­de. Er det­te ikke til­stræk­ke­ligt, kan blan­det regn- og spil­de­vand vær­ste fald strøm­me til­ba­ge i kæl­dre og lig­nen­de. Denne type over­be­last­ning ses hvor regn- og spil­de­vand løber i sam­me led­ning (fæl­les­sy­ste­met).

Du kan læse mere om regn­vejr og kli­ma her.