Kravet om separatkloakering bliver fastsat i forbindelse med vedtagelse af en spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplan, som håndteres af Herning Kommune. Du kan i Herning Kommunes spildevandsplan se, hvor der skal separatkloakeres. Du kan se Herning Kommunes spildevandsplan på vores webgrafkort.

Åben webgrafkortet på: wgk.herningvand.dk. Under menuen ”lag” øverst til venstre i sidemenuen, tænde for temaet ”spildevandsplan”. Se vejledning til webgrafkort.

Hvis der er vedtaget en spildevandsplan, og arbejdet er nært forestående, vil du oftest kunne se det her på vores hjemmeside via webgrafkortet wgk.herningvand.dk

Under menuen ”lag” øverst til venstre i sidemenuen, skal du tænde for temaet ”infokort”. Stregerne med farver på infokortet indikerer, om Herning Vand har planer i de enkelte områder, og baggrundsfarven indikerer om, du bor i et område, som skal separatkloakeres.

Det er altid en fordel, hvis din bolig er separatkloakeret, når du skal sælge den. Det er også vigtigt, at undersøge om den bolig du overvejer at købe, er separatkloakeret eller skal separatkloakeres.

Kontakt Herning Kommune.

Ja, det må du gerne. Du skal sikre dig, at din autoriserede kloakmester indsender en tegning til Herning Kommune. Husk det er en fordel, hvis du selv får en kopi af tegningen. Når Herning Vand A/S separatkloakerer og etablerer stik ved din ejendom, så vil deres entreprenør tilslutte din regnvandsledning og din spildevandsledning til de nye stik.

Herning Vand A/S kan give tilskud til etablering af nedsivning af regnvand, hvis ejendommen selv håndterer regnvand på egen grund. Hold øje med fristen for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på vores hjemmeside, da fristen udløber, når vi dimensioner vores nye kloakker i et område.

Se i øvrigt herningvand.dk/nedsivning eller søg på ”nedsivning” i søgefeltet på vores hjemmeside.

Hvis du bor i et område, der er fælleskloakeret, så har du ret til at aflede spildevand og tagvand fra din ejendom til fællesledningen. Retten kan først fratages dig, når du har fået et påbud. Herning Kommune kan ikke give dig et påbud, før du har haft mulighed for at komme med bemærkninger til dette. Derfor sender Herning Kommune et varsel om påbud, hvor der typisk er en frist på ca. 4 uger til at komme med bemærkninger.

Typiske bemærkninger kunne være, at ejendommen allerede er separatkloakeret, eller at man ikke har råd til at få den separeret (se nedenfor). Når Herning Kommune har behandlet dine bemærkninger, så vil det ”rigtige” påbud blive sendt til dig.

Er du i tvivl om din ejendom allerede er separeret, så kan du gå ind på byggesager.herning.dk/, som er Herning Kommunes byggesagsarkiv. Her kan du finde tegninger for din ejendom. Du kan evt. efterfølgende tage kontakt med en autoriseret kloakmester, som kan undersøge, om din ejendom er korrekt separeret og tilsluttet. Vær opmærksom på at det ikke er alle ejendomme i Herning Kommune, der er lagt i byggesagsarkivet. Har du spørgsmål så kontakt Herning Kommune.

Har dokumentation i form af kloaktegning og færdigmelding, er det nødvendigt at du sender det til Herning Kommune. Hvis du ikke har dokumentation, så tag kontakt til den kloakmester, som lavede din separatkloakering og bed om tegningen og færdigmeldingen fra dengang. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe dokumentation, så skal du kontakte Herning Kommune.

Hvis alt dit tagvand ledes til faskiner, ud på jorden, til regnbede eller ejendommen har stråtag, så skal du kontakte Herning Kommune.

Hvis du mener, at du ikke har råd til at separatkloakere din ejendom, og dermed ikke kan nå det inden datoen, som er angivet i varsel om påbud, skal du kontakte Herning Kommune.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne til separering af kloak kan variere meget fra ejendom til ejendom. Du skal du derfor få en autoriseret kloakmester til at lave et skriftligt prisoverslag på separeringen. Du skal derefter tage kontakt til Herning Kommune.

Herning Kommune vil herefter vurdere ud fra prisoverslag og andre oplysninger, om der er grundlag for at rykke fristen. Det kan evt. være nødvendigt at indsende oplysninger om ejendommens indkomstforhold.

Dette er det ”rigtige” påbud. Påbuddet angiver, hvornår din ejendom skal være separatkloakeret, og at du er lovmæssigt forpligtet til dette.

Når kloakken i vejen er blevet separeret, udsender Herning Kommune et påbud til grundejerne i området.

Et påbud er en frist for, hvornår du skal have separeret på din grund. Herning Vand er ikke ansvarlig for udsendte påbud.

For spørgsmål vedrørende påbud kontakt Herning Kommune

Ja. Det er en autoriseret kloakmester, der skal udføre separatkloakeringen på din ejendom. Hvis der skulle opstå problemer mht. kloakeringen, er det kloakmesteren og ikke dig, der står med ansvaret. Hvis du ønsker at nedsive tagvandet, så må du etablere ledningerne og faskinerne selv. OBS Det skal være en autoriseret kloakmester, der foretager afpropning til spildvandskloakken.

Det er en god ide at fortælle kloakmesteren, hvordan arbejdet skal færdigmeldes. Det ved kloakmesteren nødvendigvis ikke, da det er dig, der har modtaget brevet.

Kloakmesteren skal sende tegninger/dokumentation til Herning kommune på mailadressen byggesager@herning.dk

Der skal vedhæftes en kloakplan til færdigmeldingen, som tydeligt viser, hvor dit regnvand og spildevand føres hen. Det er en god ide, at du selv får en kopi af kloakplanen med kloakmesterens stempel på.

På en god kloaktegning ses alle bygninger, nordpil, kloakledninger, dimensioner, afpropninger, sandfang, brønde og faskiner, og det er nemt at se, hvilke ledninger der er til regnvand, og hvilke der er til spildevand. Og bruger man forskellige tegn for disse, er det en god ide at lave en boks, der forklarer hvad tegnene betyder. Det er også en god ide at tegne de offentlige kloakstik ind.

Hvad skal jeg gøre, hvis min ejendom allerede er separatkloakeret?

Kontakt i første omgang din kloakmester for at høre om der er sendt færdigmelding ind. Tag derefter kontakt med Herning Kommune.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har glemt alt om, at jeg skulle separatkloakere?

Kontakt Herning Kommune.

Hvis du mener, at du ikke har råd til at separatkloakere din ejendom, og dermed ikke kan få det lavet, så skal du kontakte Herning Kommune.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne til separering af kloak kan variere meget fra ejendom til ejendom. Du skal du derfor få en autoriseret kloakmester til at lave et skriftligt prisoverslag på separeringen. Du skal derefter tage kontakt med Herning Kommune. Herefter vil Herning Kommune vurdere ud fra prisoverslag og andre oplysninger, om der er grundlag for at rykke fristen. Det kan evt. være nødvendigt at indsende oplysninger om ejendommens indkomstforhold.

Du kan ikke få dispensation fra et påbud om separatkloakering.

Herning Kommunes spildevandsplan angiver hvordan regnvand skal håndteres på ejendommen.

Åben webgrafkortet på: wgk.herningvand.dk. Under menuen ”lag” øverst til venstre i sidemenuen, kan du tænde for temaet ”spildevandsplan”. Se vejledning til webgrafkort.

Vær opmærksom på at der er områder hvor regnvand skal nedsives. Modsat er der områder, som er udlagt til separat kloak med afledning af regn og spildevand til hovedkloakken, men hvor der godt kan nedsives regnvand. Husk at søge tilladelse til nedsivning ved Herning Kommune.

Alt regnvand bliver ledt til faskiner. Det vælges oftest der, hvor der er gode nedsivningsforhold. Der er dog en række regler, der skal overholdes, hvis man vælger at etablere faskiner eller andre former for nedsivning. Se nedsivning af regnvand.

Alt regnvand bliver ledt ud i den offentlige regnvandsledning. Det vælges fx i situationer, hvor der er dårlige nedsivningsforhold eller der ikke er plads på grunden til at lave nedsivning.

For udvendige afløb med lille vandafledning såsom lyskasser og kælderskakte kan du søge om tilladelse til fortsat tilslutning til spildevandsledningen. En tilladelse vil som udgangspunkt stille krav om, at der er etableret opkant hele vejen rundt om kælderskakt/lyskasse, således at der ikke kan strømme overfladevand ind fra de omgivende arealer.

En ansøgning om tilladelse for mindre udvendige afløb skal ledsages af:

  • Et skriftligt prisoverslag fra en autoriseret kloakmester på omkostningerne til separatkloakering (eksempelvis en trappeskakt)
  • Nødvendige tekniske oplysninger (eksempelvis befæstet areal, som afvander til trappeskakt)
  • Anden dokumentation (eksempelvis billeddokumentation, kloaktegninger osv.)

Ansøgning om dispensation sende til byggesager@herning.dk
Herning Kommune inddrager Herning Vand internt i tilladelsen.

Samme procedure som ved private.
Dog skal du søge ny tilladelse ved Herning Kommune, hvis der f.eks. ændres på afløbsforholdene ift. nuværende tilladelser.

spørgsmål til separering

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her