Vildbjerg

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

SE KORT

Kloakfornyelse i Vildbjerg i 2016 og 2017 ved Park Allé, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allé.

Denne etape er afsluttet.

Kloakfornyelse i Vildbjerg i 2021-2022 ved Østergade, Østvænget og Stadionvej.

Herning Vand er i øjeblikket ved at planlægge en separering af ovenstående gader.

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Fristen er udløbet: august 2019.

Projektleder Herning Vand

Claus Sørensen

tlf.: 30 91 66 51

Mail: cws@herningvand.dk

Opdatering per 9. oktober, 2019

Af flere årsager er projektet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

Entreprenøren forventer nu at kunne aflevere det færdige projekt pr. 1. marts 2020.

Som følge heraf er kloakarbejdet mellem Vestergade og Lille Pugdalvej blevet udskudt med forventet opstart i uge 44, 2019.

Kloakarbejdet forventes afsluttet ultimo januar 2020.

I forbindelse med arbejdet etableres der en midlertidig grusvej langs Bødkervej til Park Allé som adgangsvej til Bødkervej 2-14 samt Smedevej 1-3.

——

Herning Kommune forlænger i løbet af 2019 Pugdalvej i Vildbjerg frem til Røddingvej.

Som følge heraf fornyer Herning Vand sine ledningerne i området og etablerer regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet inden det ledes til Rødding Å.

Arbejdet foregår primært i markarealer, men Herning Vand skal også forny ledningerne i Pugdalvej fra Vestergade til Lille Pugdalvej. Se kort her.

Der vil i forbindelse med dette arbejde bliver etableret omkørsel via eksisterende veje og interimsveje.

Omkørslerne vil naturligvis blive skiltet.

Beboere og virksomheder, der forventes påvirket af arbejdet, er pr. brev blevet orienteret om projektet.

Tidsplan

Arbejdet forventes at løbe over det meste af 2019.

Se foreløbig tidsplan for projektet her.

Gravearbejdet i eksisterende Pugdalvej vil ske fra september til december.

Ændringer til tidsplanen må forventes.

Informationsbreve

Vi har sendt informationsbrev til berørte lodsejere januar 2019.

Vi orienterer i god tid med sedler i postkassen inden adgangen til din ejendom eventuelt bliver spærret.

Projektet

Sejer Pedersen A/S udfører opgaven for Herning Vand, da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

 

FORMAND PÅ PROJEKTET (ENTREPRENØR)

Jonas Bøttern

Tlf. 20 80 96 03

Mail: jonas@sejerpedersen.dk

Spørgsmål vedrørende: Spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

 

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND (BYGHERRE):

Alex K. Kristensen

Tlf. 21 22 71 49

Mail: akk@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

 

PROJEKTLEDER FOR ÅF (BYGGELEDELSE)

Mathias M. Brosbøl

Tlf. 23 39 35 64

Mail: mathias.brosbol@afconsult.com

Spørgsmål vedrørende: Vejprojektet, kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

 

PROJEKTLEDER FOR HERNING KOMMUNE

Satenik Gasparyan

Tlf. 96 28 80 94

Mail: vtbsg@herning.dk

Spørgsmål vedrørende: Vejprojektet, fortove, kantsten, asfaltramper osv.

Etablering af nye regnvandssøer

Herning Kommune og Herning Vand ønsker at forbedre vandmiljøet med genslyngning af Tranholm Bæk og udlægning af gydebanker i vandløbet, samt etablering af nyt vandløb ved Rugvænget.

Tranholm Bæk gøres mere attraktivt for dyrelivet og øger muligheden for ørred og laks at yngle i bækken.

Forbedringerne sker i forbindelse med anlæggelsen af 2 nye regnvandssøer i området.

Regnvandssøerne modtager vand fra Estlandsvej, Solsikkevej og noget af Sindingvej.

Anlægsarbejdet forventes udført fra februar til juni 2016.

I forbindelse med byggemodning ved Solvænget har Herning Vand desuden udført ekstra regnvandssø syd for Sindingvej i perioden fra november 2016 til foråret 2018.  I forbindelse med anlægsprojektet er desuden udført regnvandsledning vest for Tranholm Bæk til brug for nedlægning af direkte regnvandsudledninger fra Soldalen, Kærvænget og Solbrinken – og forberedt for senere tilslutning af regnvand fra Sindingvej.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet med regnvandssøerne, er du velkommen til at kontakte projektleder for Herning Vand:
Claus Hemmingsen – tlf.: 4083 0818, mail: cvh@herningvand.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Vildbjerg.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her