Sunds

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

De områder på kortet som ikke har en farve vil der ikke blive udført kloakfornyelse. Enten pga. vi er færdige eller fordi der er et nyt separat kloaksystem.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Sunds er udløbet august 2014, da dimensioneringen af regnvandssystemet skulle afsluttes.

 

SE KORT

Etape 1 er afsluttet

Skalmejstien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej og Præstegårdvænget

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 01 juli 2019.

Idrætsvej, Pilevej, Birkevej, Kastanievej, Vibevej, Hollingholtvej og Teglgårdvej

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 01 juli 2019. Der er udsendt et påbudsbrev fra Herning kommune 1 år før.

Der er hovedsagelig to grunde til at vi planlægger kloakfornyelse i Sunds:
– Renseanlægget er nedslidt og levetiden er begrænset. I fremtiden skal alt spildevand pumpes til Herning renseanlæg.
– Der er meget indsivning af grundvand i de gamle utætte kloakledninger. Den store mængde vand betyder en stor driftudgift til pumpestationerne i byen.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Projektet
Vi graver fra hovedkloakken indtil skel og skifter ledninger og sætter en skelbrønd hvis man ønsker det. Derefter reetabler vi belægning/befæstelse i samme stand som inden vi gravede. De ejendomme som i forvejen har separat kloak fra internt på grunden som er ført frem til skel skal ikke foretage sig mere. Herning Vand tilslutter det hele til den nye kloak. Asfaltramper bliver reetableret som tidligere, med mindre Herning Kommune har indsigelser mod den tidligere rampe.

Tidsplan

Opstart Teglgårdvej m.m. 2019
Status januar 2019
Teglgårdvej, vest for Tranevej, er afsluttet med kloak. Nu starter Sunds Vand & Varme med at lave nyt drikkevand og fjernvarme, og derefter kan der afsluttet med asfalt.

Vi afventer vinteren for hvornår vi kan starte med den sidste del af Teglgårdvej mellem Tranevej & Hollingholtvej. Vi forventer at starte gravearbejde i marts måned. Kloakarbejdet vil have en varighed på ca. 2 mdr. Der vil blive omdelt sedler inden 1-2 uger inden opstart.

Vi forventer at være færdige med kloakarbejde ved maj 2019. Derefter skifter Sunds Vand & Varme drikkevand & fjernvarme efterfølgende. Der afsluttes med nye kantsten og fortove på begge sider af vejen. Der afsluttes med asfalt efter sommerferien 2019.

Informationsbreve
Tidligere informationsbrev er udsendt til Sunds. Se det her ved siden af.
Der fremsendes orienteringsbreve til de ovenstående gader i januar 2017. Kastanievej fremsendes der orienteringsbrev i slutningen af september 2016
Der vil blive orienteret i godt tid med sedler i postkassen inden adgangen til jeres ejendom bliver spærret.

Projektet
Sunds Entreprenør udfører opgaven på Etape 2 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

Se mere omkring Sunds entreprenør her

Formand på projektet:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder fra Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 20674238

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Projektleder fra Sunds Vand & Varme:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må gerne deltage en repræsentant fra kunder/borger til byggemøderne for at følge projektet. Derudover vil der løbende være projektopdateringer på hjemmesiden.

 

Teglgårdvej, Nøddevej, Nøddekrogen, Fyrrely, Sunds Hovedgade, Stationsvej & Granly

Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej, Fyrrely & Granly skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund ca. januar 2021.

Der er fremsendt informationsbreve til ejerne på de ovenstående gader i udgangen af 2018.

Se oversigtskort: (åbner ny fane)
SALERE0058_1.001_08102018.pdf

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Tidsplan
Her er den forventede tidsplan og rækkefølge:
2019
– Sunds Hovedgade (ml. Kjærgaardsvej & Genvejen) 04. marts 2019 – 03 maj 2019
– Teglgårdvej – 19. marts 2019 – 17. juni 2019
– Sunds Hovedgade (ml. Genvejen & Teglgårdvej) 23 april – 05. september 2019
– Nøddevej & Nøddekrogen – 11. juni 2019 – 01. oktober 2019 (Fjernvarme og nye fortove fortsætter arbejdet efter kloakken er færdig)
– Fyrrely –  02. september 2019 – 04. oktober 2019
2020
– Stationsvej m. sidegade – 22 april 2020 – 01 juli 2020 (Sunds Vand og Varme begynder den 29. januar 2020 med nye fjernvarme,- og drikkevandsledninger)
– Ilskovvej – 01 juli 2020 – 21 juli 2020
– Granly – 10 august 2020 – 08. oktober 2020 (Sunds Vand og Varme begynder forinden med nye fjernvarme,- og drikkevandsledninger)

Vi omdeler information 1-2 uger inden vi starter gravearbejdet til dem som er direkte berørt.

Der skiftes som udgangspunkt også drikkevandsledninger og fjernvarmeledninger. Spørgsmål til dette kan rettes til Sunds Vand & Varme.

Der er afholdt licitation på kloakarbejdet d. 13 november 2018, og Ole Andersen A/S vandt etapen.
Der var i alt indbudt 5 entreprenører til licitationen.

Kontaktoplysninger på entreprenør:
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind, 7400 Herning
Poul Erik Nielsen – Formand
Tlf.: 21279914
E-mail: pen@o-a.dk

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen
Tlf. 30161974
Mail: ths@herningvand.dk

Sunds Hovedgade, Skivevej, Rønne Alle`, Nørrevang, Fredborgvej, Præstegårdvej & Tranevej

Se oversigt over området her: SALERE0061 1.001 29112018 (åbner i ny fane)

Herning Vand udfører den 4. og sidste etape i Sunds i årene 2021-2022. Derefter nedlægges Sunds renseanlæg og spildevand pumpes til Herning og regnvand ledes til de nyetablerede regnvandsbassiner ved bl.a. Åvej, Hjejlevej & Linåvej.

Påbudsfrist for etape 4 forventes at være januar 2023.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Der er i 2019 blevet renoveret kloakker med en opgravningsfri metode, hvor der laves en ny glasfiberledning inden i de eksisterende kloakledninger.

I foråret 2020 skal der etableres en ny pumpestation i stedet for den gamle. Samtidig skal der laves en ny trykledning fra pumpestationen mos øst til vores kloakledning som går langs den nedlagte jernbane.
Arbejdet forventes at starte april 2020. Den nye trykledning skydes under jorden uden opgravning (der vil være opgravning enkelte steder)

Herning Vand har i samarbejde med Herning kommunes byggemodnings afdeling udført kommende regnvandsbassin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skulle efter Herning Vands planlægning først udgraves i 2021, men byggemodningen manglede sand for at hæve terrænet ved de nye grunde ved Sølunden og derfor var der en god synergi for både Herning Kommune og Herning Vand i at udgrave sandet til bassinet nu. Bassinet laves helt færdig og reetableres med muld, så området kan fremstå rekreativt.

Bassinet skal i fremtiden bruges som klimabassin, hvor regnvand fra den centrale og vestlige del af Sunds løber til. Ved store regnhændelser vil der være kapacitet i bassinet til at opholde vandet midlertidig så det ikke belaster vandløbene i området.

Se et kort med de beregnede grundvandsdybder her
Kurverne viser den skønnede dybde fra terræn/jordoverfladen til grundvandet, efter alle kloakker er blevet tætnet.
Dybderne er beregnede og skal derfor tages med forbehold, da bl.a. jordbundsforholdene kan variere lokalt.

Herning Vand afholdte borgermøde for alle byens borgere tirsdag den 18 august 2015. Se præsentationen fra borgermødet her.


Praktisk info

Informationsbrev

Se informationsbrevet som blev sendt i december 2018

NEDSIVNING

Læs mere om delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

Aftaleerklæring PDF

Du kan downloade aftaleerklæringen her.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

Kort

Se kort over kloakfornyelsen for    Etape 3

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter.

HVEM ER BREVET SENDT TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Sunds.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her