Sunds

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

De områder på kortet som ikke har en farve vil der ikke blive udført kloakfornyelse. Enten pga. vi er færdige eller fordi der er et nyt separat kloaksystem.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Sunds er udløbet.

SE KORT

Praktisk info

Etape 1 er afsluttet

Skalmejstien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej og Præstegårdvænget

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 01 juli 2019.

Idrætsvej, Pilevej, Birkevej, Kastanievej, Vibevej, Hollingholtvej og Teglgårdvej

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 01 juli 2019. Der er udsendt et påbudsbrev fra Herning kommune 1 år før.

Der er hovedsagelig to grunde til at vi planlægger kloakfornyelse i Sunds:
– Renseanlægget er nedslidt og levetiden er begrænset. I fremtiden skal alt spildevand pumpes til Herning renseanlæg.
– Der er meget indsivning af grundvand i de gamle utætte kloakledninger. Den store mængde vand betyder en stor driftudgift til pumpestationerne i byen.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Projektet
Vi graver fra hovedkloakken indtil skel og skifter ledninger og sætter en skelbrønd hvis man ønsker det. Derefter reetabler vi belægning/befæstelse i samme stand som inden vi gravede. De ejendomme som i forvejen har separat kloak fra internt på grunden som er ført frem til skel skal ikke foretage sig mere. Herning Vand tilslutter det hele til den nye kloak. Asfaltramper bliver reetableret som tidligere, med mindre Herning Kommune har indsigelser mod den tidligere rampe.

Tidsplan

Opstart Teglgårdvej m.m. 2018
Hollingholtvej er afsluttet

Vibevej er afsluttet med kloak. Nu starter Sunds Vand & Varme med at lave nyt drikkevand og fjernvarme, og derefter kan der afsluttet med asfalt.

Vi forventer at være færdige i udgangen af 2018.

Overordnet for 2018:
– Vibevej – afsluttet (mangler asfalt efter fjernvarme)
– Holingholtvej (afsluttet)
– Teglgårdvej & Tranevej – Vi starter omkring 01 september 2018

Tidsplan for projektet kan ses her.

Informationsbreve
Tidligere informationsbrev er udsendt til Sunds. Se det her ved siden af.
Der fremsendes orienteringsbreve til de ovenstående gader i januar 2017. Kastanievej fremsendes der orienteringsbrev i slutningen af september 2016
Der vil blive orienteret i godt tid med sedler i postkassen inden adgangen til jeres ejendom bliver spærret.

Projektet
Sunds Entreprenør udfører opgaven på Etape 2 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

Se mere omkring Sunds entreprenør her

Formand på projektet:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder fra Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 20674238

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Projektleder fra Sunds Vand & Varme:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må gerne deltage en repræsentant fra kunder/borger til byggemøderne for at følge projektet. Derudover vil der løbende være projektopdateringer på hjemmesiden.

 

Teglgårdvej, Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej & Granly

Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej & Granly skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund omkring januar 2021.

Der fremsendes informationsbreve til de ovenstående gader i udgangen af 2018.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Tidsplan

Vi starter i foråret med 2019 og afslutter ved udgangen af 2020.

Her er den forventede rækkefølge:
– Sunds Hovedgade
– Teglgårdvej
– Nøddevej
– Nøddekrogen
– Stationsvej
– Granly

Se oversigt over området SALERE0058 1.001 08102018 (åbner i ny fane)

Der skiftes som udgangspunkt også drikkevandsledninger og fjernvarmeledninger. Spørgsmål til dette kan rettes til Sunds Vand & Varme.

Der er afholdt licitation på kloakarbejdet d. 13 november 2018, og Ole Andersen A/S vandt etapen.
Der var i alt indbudt 5 entreprenører til licitationen.

Kontaktoplysninger på entreprenør:
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind
7400 Herning
Tlf.: 9721 2811
E-mail: post@o-a.dk

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

Sunds Hovedgade, Skivevej, Rønne Alle`, Nørrevang, Fredborgvej, Præstegårdvej & Tranevej

Se oversigt over området her: SALERE0061 1.001 29112018 (åbner i ny fane)

Herning Vand udfører den 4. og sidste etape i Sunds i årene 2021-2022. Derefter nedlægges Sunds renseanlæg og spildevand pumpes til Herning og regnvand ledes til de nyetablerede regnvandsbassiner ved bl.a. Åvej, Hjejlevej & Linåvej.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Herning Vand udsætter kloakprojektet i Østre Søvej til foråret 2019.

Der er i juni 2018 udsendt informationsbrev til ejendomemme på Østre Søvej om planlagte entreprenørarbejder i Østre Søvej skulle være udført allerede i august-september 2018.
Entreprenøren, der skulle udføre opgravningsfri arbejde (strømpeforing), er nu blevet firmaoverdraget og det har medført at entreprenøren ikke kunne opfylde deres forpligtelser ift. tidslplanen. Derudover er vi nød til at ansøge myndigheder på ny da de nuværende tilladelser er udløbet.

Der vil i foråret 2019 blive udsendt ny information med revideret tidsplan og arbejdsplan til ejendommene på Østre Søvej

Herning Vand har i samarbejde med Herning kommunes byggemodnings afdeling udført kommende regnvandsbassin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skulle efter Herning Vands planlægning først udgraves i 2021, men byggemodningen manglede sand for at hæve terrænet ved de nye grunde ved Sølunden og derfor var der en god synergi for både Herning Kommune og Herning Vand i at udgrave sandet til bassinet nu. Bassinet laves helt færdig og reetableres med muld, så området kan fremstå rekreativt.

Bassinet skal i fremtiden bruges som klimabassin, hvor regnvand fra den centrale og vestlige del af Sunds løber til. Ved store regnhændelser vil der være kapacitet i bassinet til at opholde vandet midlertidig så det ikke belaster vandløbene i området.

Se et kort med de beregnede grundvandsdybder her
Kurverne viser den skønnede dybde fra terræn/jordoverfladen til grundvandet, efter alle kloakker er blevet tætnet.
Dybderne er beregnede og skal derfor tages med forbehold, da bl.a. jordbundsforholdene kan variere lokalt.

Herning Vand afholdte borgermøde for alle byens borgere tirsdag den 18 august 2015. Se præsentationen fra borgermødet her.

NEDSIVNING

Læs mere om delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Sunds.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden