Hodsager

Anlæg af ny spildevandstrykledning på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum

Da renseanlæggene i Haderup og Feldborg er ved at være udtjente og derfor skal udskiftes med nye renseanlæg, har Herning Vand besluttet i stedet at aflede kloakspildevandet fra disse to byer til Aulum Renseanlæg.

På sigt skal kloakspildevandet fra Hodsager også afledes til renseanlægget i Aulum. Hodsager Renseanlæg nedlægges dog først, når det er udtjent, og den nuværende fælleskloak i Hodsager er separeret til en spildevandsledning og en regnvandsledning.

Ovenstående sker ved at etablere en trykledning til kloakspildevand (pumpeledning) på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum (se oversigtsplanen).

Trykledningen til kloakspildevand udføres i følgende dimensioner:
Haderup – Feldborg: Ø 110 PE
Feldborg – Hodsager: Ø 140 PE
Hodsager – Aulum: Ø 180 PE

Endvidere etableres 4 pumpestationer (primært placeret på renseanlægsgrundene), samt nødvendige udluftnings- og tømmebrønde på hele strækningen.

Arbejdsmetoden til etablering af den nye kloakspildevandsledning er enten gravning (kædegravning) eller boring.

Da kloakspildevandsledningen primært placeres på private arealer på hele strækningen, har der været afholdt ekspropriation med henblik på erhvervelse af rettigheder m.v til etablering af kloakspildevandsledningen. Ekspropriationen er afsluttet, og der er stort set indgået forlig med samtlige berørte lodsejere.

Anlægsarbejdet udføres i perioden SEP 2019 – JUN 2020.

Den udførende entreprenør for kloakspildevandsledningen er:

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson:

Jesper Heesgaard, Tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leverer pumpestationer, udluftningsbrønde og tømmebrønde m.v.

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN og kontaktperson (lodsejere) i anlægsperioden:

Bjarne Kristensen, Rambøll

Tlf. 5161 2798

Mail: bjkr@ramboll.dk


Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

SE KORT

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Hodsager.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her