Regnings- og betalingsbestemmelser

Ved ejerskifte har den (ophørende) ejer af ejendommen pligt til at oplyse vandforsyningen om ejerskiftet. Herning Vand kan opkræve ejeren for forbrug på ejendommen frem til modtagelsen af denne underretning.

Ejeren (den ophørende) er forpligtet til ved ejerskifte at foranledige opgørelse og betaling af det skyldige forbrug, samt øvrige skyldige beløb som f.eks. anlægsbidrag, forskudsvis afholdte udgifter mv.

Ved fraflytning – dagen hvor hæftelsen for forbrugsstedet ophører – skal kunden give meddelelse om målerstanden, jf. gældende leveringsbestemmelser. Kunden modtager herefter en flytteafregning, som er påført et gebyr for afregningen. Et eventuelt overskud udbetales på din NemKonto. Et eventuelt underskud/manglende betaling fremgår af regningen og skal betales til Herning Vand.

Vi sender to regninger om året.

Årsafregning + 1. aconto sender vi sidst i 1. kvartal. 2. aconto sender vi ultimo august til betaling 1. september ved betalingsservice og 21. september, hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice.

Acontobeløbene er beregnet ud fra sidste års forbrug. Acontobeløbet kan i særlige tilfælde ændres, hvis Herning Vand skønner, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug.

En gang om året laver Herning Vand en årsopgørelse på baggrund af din årsaflæsning. Årsopgørelsen udsendes sidst i 1. kvartal sammen med 1. acontoregning.

Regninger fra Herning Vand skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen.

Du kan betale dine regninger til Herning Vand via BetalingsService. Ved tilmelding til BetalingsService skal du anvende Herning Vand PBS-nr. og debitorgruppenr. samt dit PBS-kundenr. Oplysningerne fremgår alle af indbetalingskortet.

Du kan også bruge det fremsendte indbetalingskort, men må herved acceptere et betalingsgebyr jf. vores takstblad. Du kan se priserne her.

Kloaktilslutningsbidrag forfalder i henhold til Herning Vands betalingsvedtægt, når der er tilslutningsmulighed. Herning Vand yder ikke henstand for betaling af kloaktilslutningsbidrag.

Viser det sig, at du har betalt for meget eller for lidt, når årsopgørelsen er beregnet, bliver beløbet modregnet i acontobeløbet på din første acontoregning.

Skal du have tilbagebetalt et beløb fra Herning Vand sker tilbagebetalingen via BetalingsService, NemKonto eller kontooverførsel.

Ved flytning laver vi ingen afrundinger. Alle skyldige beløb påfører vi på flytteopgørelsen og et eventuelt overskud udbetaler vi til din NemKonto.

Beløb på +/- 50,00 kr. på acontoregningen overføres automatisk til årsopgørelsen.

Ved årsopgørelse laver vi ingen afrundinger. Alle skyldige beløb påfører vi på årsopgørelsen og et eventuelt overskud udbetaler vi til din NemKonto.

Modtager vi ikke betaling til tiden, sender vi rykker 1., og din opkrævning vil blive pålagt renter efter gældende regler (Renteloven).

Overskrider du den sidste rettidig betalingsdato på rykker 1., sender vi en rykker 2., hvor vi samtidig varsler dig om, at hvis du ikke betaler, afbryder vi din vandforsyning umiddelbart efter betalingsfristens ophør uden yderligere varsel, og sagen vil blive overdraget til inkasso.

Er du lejer, vil din ejer samtidig få stillet kravet om restancen (se fanen “Afregning af forbrug med lejere mv.)

Udsendelse af rykkere medfører gebyrer og renter efter gældende takster/regler.

Betaler du fortsat ikke, og er der ikke truffet aftale om en afvikling af restancen, afbryder vi vandforsyningen umiddelbart efter betalingsfristens ophør uden yderligere varsel. Herning Vand kan rekvirere fogedens hjælp, hvis det er nødvendigt. Det betyder yderligere udgifter for dig, da du vil blive pålagt fogedomkostninger.

Afbrydelse af vandforsyningen medfører åbningsgebyr efter gældende takster.

Herning Vand er ikke ansvarlig for eventuelle følger af en afbrydelse.

Hvis Hening Vand er bekendt med, at der kan være børn, der lider overlast ved lukning af vandforsyningen, skal de sociale myndigheder kontaktes: I henhold til §154 i Lov om social service (LBK 1096 af 21/9/2010) har: ”Den, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.

Sker der fortsat ingen betaling, vil sagen blive overdraget til inkasso, hvilket betyder yderligere omkostninger for dig.

I yderste tilfælde vil sagen blive overdraget til fogedretten eller til vores advokater i form af en stævning, hvor sagsomkostningerne kan påføres dig.

Hvis du har forfaldne regninger, der ikke er betalt og gentagne gange overskrider betalingsfrister, kan Herning Vand forlange, at der stilles sikkerhed for fremtidige betalinger. Herning Vand foretager en individuel vurdering af betalingsforhold inden det besluttes, om der skal stilles krav om sikkerhed. Krav om sikkerhed varsles skriftligt inden det stilles, typisk i forbindelse med rykker for betaling.

Stiller du ikke den krævede sikkerhed, kan Herning Vand med rimeligt varsel afbryde vandforsyningen. Det kan evt. ske med hjælp af fogeden. Herning Vand opkræver et gebyr herfor efter gældende takster.

Vandforsyningen kan genåbnes, når du har betalt det skyldige beløb med renter, åbningsgebyr samt eventuelle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af gæld.

Betalingen skal dokumenteres overfor Herning Vand. Kvittering kan evt. sendes på fax eller mail.

Du skal som kunde altid være til stede på installationen ved genåbningen.

Er der tale om betalingsstandsning, konkurs mv. skal der foretages en opgørelse. Herning Vand lukker for forsyningen, hvis boet ikke stiller sikkerhed for fremtidig betaling. Ved genåbning af vandforsyningen, skal der betales et åbningsgebyr (se gældende takster). Du skal som kunde altid være til stede på installationen ved genåbningen.

Generelt om hæftelsen for forbrug af vand og spildevand
Det er udgangspunktet, ifølge lovgivningen (vandforsyningsloven og betalingsloven), at Herning Vand skal afregne forbrug med en ejendoms ejer. I nogle tilfælde er Herning Vand dog forpligtet til at afregne forbrug af drikkevand med lejere eller brugere af en ejendom. Disse tilfælde er beskrevet i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.

Fremgangsmåden, når Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand med lejere mv.
Hvis Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand overfor en lejer eller bruger efter ordningen ovenfor, fremsendes alle fakturaer direkte til lejeren/brugeren. Ejeren involveres ikke i den sædvanlige forbrugsafregning, med mindre der er indgået en særlig aftale herom.

Hvis lejeren eller brugeren ikke betaler en faktura rettidigt, udsendes der en Rykker 1 til lejer. I denne rykker gør vi opmærksom på, at bliver den forfaldne saldo ikke betalt inden 8 dage, udsendes der en Rykker 2 til både lejer og udlejer (ejer). Det betyder, at ejeren fra udsendelsen af Rykker 2 får mulighed for at forholde sig til sin hæftelse for forbruget i lejemålet/boligenheden og eventuelle andre skridt, der planlægges i anledning af lejerens/brugerens restance – fx om der skal lukkes for vandet eller lignende. Som udlejer hæfter du for den del af den forfaldne saldo, som vedrører vandafledning. Der kan dog være situationer, hvor du også hæfter for den del, som vedrører rent vand. Sidstnævnte gælder i følgende situationer: (jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998):

  1. Lejemålet er ikke forsynet med en særskilt måler.
  2. Lejemålet er ikke forsynet med én selvstændig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stophane, som vi har umiddelbar adgang til udenfor lejemålet.
  4. Den ejendom, som restancen vedrører, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er lejemålet forsynet med særkilt måler, vandledning og lukkemulighed, jf. foranstående punkt 1-3, hæfter du også for restancen til rent vand, hvis restancen kan henføres til en flytning, som du ikke har anmeldt rettidigt til os (inden 8 dage fra flytningen af sket, jf. fællesregulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune, §14.2.4).

I Rykker 1 skal din lejer gøres opmærksom på, at udlejer (ejer) får besked om den forfaldne saldo. Vi må ikke allerede sende Rykker 1 til udlejer (jf. Persondatalovens §6). Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restance, kan efter persondatalovens regler først meddeles til ejeren af en ejendom, når det er nødvendigt at hensyn til ejerens muligheder for at varetage sine interesser. Derfor er det Herning Vands almindelige praksis, at ejeren først inddrages i forhold til en lejeres manglende betaling ved 2. rykkerbrev, med mindre der er særlige forhold ved en restancesag.

Jf. Betalingsloven § 1 stk. 4 hæfter ejer for spildevand og vandafledning.