Forstå din regning

Dine stamdata

Du skal bruge dit fakturanummer, hvis du har spørgsmål til lige præcis denne regning.

Kundenummeret hjælper os til at finde alle nødvendige oplysninger om dig som kunde. Husk at have dit kundenummer (og dit forbrugsstedsnummer – se nummer 4) parat, når du kontakter os.

Brugernavnet og adgangskoden er personlig, og det er de to numre, som du skal benytte, hvis du bruger vores tast-selv service på Min side. 

Dit forbrugsstedsnummer er selve installationen eller adressen, som vi opkræver dig for. Når du kontakter os, må du gerne have dit forbrugsstedsnummer og kundenummer (se punkt 2) klar. Så kan vi nemt og hurtigt slå dig op.

Som vand- og/eller spildevandskunde ved Herning Vand skal du betale to acontorater om året – i marts og september. Acontobeløbet er et forudbetalt beløb, du betaler for et estimeret forbrug. I slutningen af året, når din måler bliver aflæst, beregner vi dit faktiske forbrug, og har du indbetalt for meget, får du det overskydende beløb retur. Har du betalt for lidt aconto, vil du blive opkrævet beløbet for dit ekstra forbrug på din årsopgørelse.

Vi sender årsopgørelsen i februar  sammen med acontoraten for januar-kvartalet.

Afregningen/årsopgørelsen er udarbejdet på baggrund af de tal, vi har modtaget i december, enten via egen aflæsning af din vandmåler, eller de tal vi har registreret digitalt, såfremt du har fået udskiftet din vandmåler med en fjernaflæst måler.

Hvis du modtager drikkevand fra et andet vandværk, bliver din årsafregning udarbejdet efter de oplysninger, vi får fra dit vandværk.

Hvad skal du betale?

Du kan modtage to forskellige produkter ved Herning Vand. Det ene er sundt vand i hanen og det andet er afledning af dit spildevand – altså det vand, der ryger i kloakken.

Beløbet, du ser her, er for dit samlede vandforbrug.

Det samlede beløb for afledning af dit spildevand.

Det samlede beløb for både vand og spildevand, efter din måler er blevet aflæst.

Opkrævede acontorater, som du har indbetalt til Herning Vand i 2017.

Her kan du se opgørelsen over om du skal betale yderligere eller have penge tilbage.

Har dit forbrug ligget under det, der er beregnet, og som du har indbetalt via aconto, skal du have penge tilbage.

Har dit forbrug været større end beregnet via aconto, lægges beløbet til din næste aconto.

Husk, du kan altid ringe til os på   tlf. 99 99 22 99 hvis du vil ændre din aconto.

1. aconto for marts 2018

Det samlede beløb du skal indbetale. Det dækker dit mellemværende for opgørelsesåret og din første acontobetaling for marts.

Din måleraflæsning

 

Tallet viser din personlige vandmålers ID-nummer. Datoerne angiver, hvornår din måler blev aflæst i begyndelsen af året, og ved afslutningen af året.

Hvis du har fået udskiftet din måler i løbet af året, har du to forskellige måler ID. Det har du for eksempel, hvis du har fået udskiftet din gamle vandmåler med en fjernaflæst måler. Derfor starter aflæsningstallet ved nul. Datoerne angiver, hvornår måleren begyndte at registrere og datoen for aflæsningen.

Tallene under kollonen “Forbrug” viser dit samlede forbrug i m3 –  for både den nye og gamle vandmåler.

Den periode regningen for dit forbrug gælder for.

Vandafledningsbidrag:

Kan også kaldes for kloakbidrag. Det er det bidrag, hver enkel ejendom afkræves i forbindelse med afledningen af regn- og spildevand til det offentlige kloaksystem fra ejendommen. Du betaler afledningsbidrag for alt vand samt det spildevand, din ejendom afleder til det offentlige kloaksystem. Prisen for dit afledningsbidrag er beregnet efter vores variable takster, som du kan se her.

Stikabonnement: Et fast abonnement du betaler til Herning Vand. Prisen dækker blandt andet omkostninger til stikket, samt udgifter til løbende kontrol.

 

Vand: Prisen for dit vandforbrug er beregnet efter vores takster pr. m3 vand.  Du kan se oversigten over vores priser her.

Drikkevandsbidrag: Den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsats over for grundvandet bliver blandt andet finansieret af et drikkevandsbidrag. Bidraget bliver opkrævet på vegne af staten og opkræves hos alle forbrugere af vand.

Statsafgift: En tvungen statslig afgift på ledningsført vand. Afgiften er en af de grønne afgifter, der skal være med til at mindske vandforbruget og dermed spare på vandressourcerne.

Målerabonnement: Et fast abonnement, du betaler til Herning Vand. Det dækker blandt andet omkostninger til den vandmåler, som måler dit vandforbrug samt udgifter til løbende kontrol af, at din vandmåler måler korrekt.

Tallet viser dit samlede forbrug i m3 for din vandmåler og dit spildevandsstik.

Det samlede beløb for dit vand og spildevand, inklusiv afgifter og målerabonnement.

Dine aconto indbetalinger

Her kan du se perioden for de acontobeløb, vi har indkrævet.

Viser dine to acontoindbetalinger for spildevand i 2017.

Viser dine to acontoindbetalinger for vand i 2017.

Beløbet du har betalt via acontorater for både vand og spildevand i 2017.