Sunds

Her finder du aktuel information om det arbejde, vi udfører i din by.

Klik på kortet til højre for at se de planlagte kloakprojekter.

Information om igangværende projekter findes herunder. Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontaktinformation under det pågældende projekt.

Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar, 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Sunds. Se brevet og hvem brevet er sendt til herunder.

Orienteringsbrev Sunds Adresseliste til Orienteringsbrev Sunds

Kloak: Separering af kloak

 

Etape 1 er afsluttet

Skalmejstien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej og Præstegårdvænget

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 01 juli 2019.

Idrætsvej, Pilevej, Birkevej, Kastanievej, Vibevej, Hollingholtvej og Teglgårdvej

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 01 juli 2019. Der er udsendt et påbudsbrev fra Herning kommune 1 år før.

Der er hovedsagelig to grunde til at vi planlægger kloakfornyelse i Sunds:
– Renseanlægget er nedslidt og levetiden er begrænset. I fremtiden skal alt spildevand pumpes til Herning renseanlæg.
– Der er meget indsivning af grundvand i de gamle utætte kloakledninger. Den store mængde vand betyder en stor driftudgift til pumpestationerne i byen.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Projektet
Vi graver fra hovedkloakken indtil skel og skifter ledninger og sætter en skelbrønd hvis man ønsker det. Derefter reetabler vi belægning/befæstelse i samme stand som inden vi gravede. De ejendomme som i forvejen har separat kloak fra internt på grunden som er ført frem til skel skal ikke foretage sig mere. Herning Vand tilslutter det hele til den nye kloak. Asfaltramper bliver reetableret som tidligere, med mindre Herning Kommune har indsigelser mod den tidligere rampe.

Tidsplan

Opstart Teglgårdvej m.m. 2019
Status januar 2019
Teglgårdvej, vest for Tranevej, er afsluttet med kloak. Nu starter Sunds Vand & Varme med at lave nyt drikkevand og fjernvarme, og derefter kan der afsluttet med asfalt.

Vi afventer vinteren for hvornår vi kan starte med den sidste del af Teglgårdvej mellem Tranevej & Hollingholtvej. Vi forventer at starte gravearbejde i marts måned. Kloakarbejdet vil have en varighed på ca. 2 mdr. Der vil blive omdelt sedler inden 1-2 uger inden opstart.

Vi forventer at være færdige med kloakarbejde ved maj 2019. Derefter skifter Sunds Vand & Varme drikkevand & fjernvarme efterfølgende. Der afsluttes med nye kantsten og fortove på begge sider af vejen. Der afsluttes med asfalt efter sommerferien 2019.

Informationsbreve
Tidligere informationsbrev er udsendt til Sunds. Se det her ved siden af.
Der fremsendes orienteringsbreve til de ovenstående gader i januar 2017. Kastanievej fremsendes der orienteringsbrev i slutningen af september 2016
Der vil blive orienteret i godt tid med sedler i postkassen inden adgangen til jeres ejendom bliver spærret.

Projektet
Sunds Entreprenør udfører opgaven på Etape 2 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

Se mere omkring Sunds entreprenør her

Formand på projektet:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder fra Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 20674238

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Projektleder fra Sunds Vand & Varme:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må gerne deltage en repræsentant fra kunder/borger til byggemøderne for at følge projektet. Derudover vil der løbende være projektopdateringer på hjemmesiden.

 

Teglgårdvej, Nøddevej, Nøddekrogen, Fyrrely, Sunds Hovedgade, Stationsvej & Granly

Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej, Fyrrely & Granly skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund ca. januar 2021.

Der er fremsendt informationsbreve til ejerne på de ovenstående gader i udgangen af 2018.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Tidsplan
Her er den forventede tidsplan og rækkefølge:
2019
– Sunds Hovedgade (ml. Kjærgaardsvej & Genvejen) 04. marts 2019 – 03 maj 2019
– Teglgårdvej – 19. marts 2019 – 17. juni 2019
– Sunds Hovedgade (ml. Genvejen & Teglgårdvej) 23 april – 05. september 2019
– Nøddevej & Nøddekrogen – 11. juni 2019 – 01. oktober 2019 (Fjernvarme og nye fortove fortsætter arbejdet efter kloakken er færdig)
– Fyrrely –  02. september 2019 – 04. oktober 2019
2020
– Stationsvej – 01 marts 2020 – 01 september 2020 (nye fortove og asfalt før/efter sommerferien)
– Ilskovvej – 05 august 2020 – 04 september 2020
– Granly – 31 august 2020 – 09 oktober 2020

Vi omdeler information inden vi starter gravearbejdet til dem som er direkte berørt.

Der skiftes som udgangspunkt også drikkevandsledninger og fjernvarmeledninger. Spørgsmål til dette kan rettes til Sunds Vand & Varme.

Der er afholdt licitation på kloakarbejdet d. 13 november 2018, og Ole Andersen A/S vandt etapen.
Der var i alt indbudt 5 entreprenører til licitationen.

Kontaktoplysninger på entreprenør:
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind, 7400 Herning
Dan Bjørnskov – Formand
Tlf.: 22494061
E-mail: dan@o-a.dk

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Storm
Tlf. 30161974
Mail: ths@herningvand.dk

Sunds Hovedgade, Skivevej, Rønne Alle`, Nørrevang, Fredborgvej, Præstegårdvej & Tranevej

Se oversigt over området her: SALERE0061 1.001 29112018 (åbner i ny fane)

Herning Vand udfører den 4. og sidste etape i Sunds i årene 2021-2022. Derefter nedlægges Sunds renseanlæg og spildevand pumpes til Herning og regnvand ledes til de nyetablerede regnvandsbassiner ved bl.a. Åvej, Hjejlevej & Linåvej.

Arbejdet planlægges i løbet af 2020 og der afholdes licitation omkring november 2020.

Påbudsfrist for etape 4 forventes at være efteråret 2023.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Herning Vand laver ny pumpestation, samt ny trykledning, ved Østre Søvej i Sunds. Arbejdet med trykledningen, som skal etablere fra Østre Søvej og på tværs Ilskovvej, udføres som opgravningsfri metode.

Arbejdet forventes udført i ugerne 36 og 37 – 2020.

For spørgsmål kan Claus Hemmingsen fra Herning Vand kontaktes på tlf. 40830818 eller e-mail cvh@herningvand.dk

Herning Vand har i samarbejde med Herning kommunes byggemodnings afdeling udført kommende regnvandsbassin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skulle efter Herning Vands planlægning først udgraves i 2021, men byggemodningen manglede sand for at hæve terrænet ved de nye grunde ved Sølunden og derfor var der en god synergi for både Herning Kommune og Herning Vand i at udgrave sandet til bassinet nu. Bassinet laves helt færdig og reetableres med muld, så området kan fremstå rekreativt.

Bassinet skal i fremtiden bruges som klimabassin, hvor regnvand fra den centrale og vestlige del af Sunds løber til. Ved store regnhændelser vil der være kapacitet i bassinet til at opholde vandet midlertidig så det ikke belaster vandløbene i området.

Se et kort med de beregnede grundvandsdybder her
Kurverne viser den skønnede dybde fra terræn/jordoverfladen til grundvandet, efter alle kloakker er blevet tætnet.
Dybderne er beregnede og skal derfor tages med forbehold, da bl.a. jordbundsforholdene kan variere lokalt.

Herning Vand afholdte borgermøde for alle byens borgere tirsdag den 18 august 2015. Se præsentationen fra borgermødet her.


Praktisk info

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.