Skibbild

Kloakken skal fornyes i Skibbild

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Herning Vand er påbegyndt planlægning af nye kloakker i området. Der vil blive afholdt borgermøde inden ca. 1 år inden projektopstart. 3-6 måneder før gravearbejdet starter vil der blive udsendt orienteringsbrev med posten. Se overnstående kort for område og tidsplan.

Overordnet Tidsplan:
2017: Herning Vand, Herning kommune & Orbicon (rådgiver) indsamler data o.l. for at vurdere om projektet skal være et LAR projekt eller et traditionelt kloakprojekt. Kundeinddragelse vil ske i løbet at efteråret 2017.
2018: Projektet færdigprojekteres og der afholdes licitation
2019 & 2020: Gravearbejde

Herning Vand har i ugerne 32-34 (2017) foretaget boreprøver i de eksisterende veje og grønne arealer hvor kloakken skal udskiftes. Resultaterne af boreprøverne skal dokumentere om det er muligt at nedsive regnvand fra boliger i området – et såkaldt LAR projekt (Lokal Afledning af Regnvand)

Her kan i se områderne hvor der skal arbejdes. Områderne er markeret med gult: Skibbild – Nøvling

For generel info omkring bl.a. gravearbejde se pjecer på vores hjemmeside.

For at se tegninger over privat grund se Herning kommunes hjemmeside: byggesager.herning.dk
Herning Vand har ikke tegninger på privat grund.

Tidsfrist for separering på privat ejendom:
Senest 2021 – påbudsfristen kan blive kortere.

Hvis du nedsiver alt dit regnvand, har du mulighed for at få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt

Fællesskabet af vandkunder kan, under visse betingelser, spare penge på, at du nedsiver alt dit regnvand på din egen grund. Derfor kan du, når du opfylder disse betingelser, få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

Læs mere omkring betingelser, tidsfrist, økonomi samt ansøgningsfrist her.

Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag er for Skibbild: 01. oktober 2017.

Ansøg Herning Kommune om tilladelse til nedsivning her (kræver login med NemID)​

På Herning Kommunes hjemmeside finder du oplysninger om nedsivning af regnvand på privat grund.

Herning Vands guide, finder du inspiration til nedsivningsløsninger.

Har du spørgsmål vedr. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i Skibbild, så kontakt projektleder Thomas Sørensen tlf.nr.: 3016 1974 eller mail ths@herningvand.dk

DOWNLOAD KORT

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

INFORMATIONSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Skibbild.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden