Persondatapolitik for Herning Vand

Behandling af personoplysninger

Vi lægger vægt på, at vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er trygge ved den måde, vi behandler personoplysninger på, og at det sker i fuld overensstemmelse med lovgivningen.

Herning Vand indsamler og er dataansvarlig for personoplysninger som fx navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger om forbrug og korrespondance m.v.

Det gør vi for at kunne levere  vand og aflede dit spildevand, samt for bedst muligt at kunne administrere dit kundeforhold, ansættelsesforhold eller øvrige aftaleforhold i relation til Herning Vand.

De personlige oplysninger, du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål, og det sker altid med instruks om lovpligtig databeskyttelse.

Du kan til enhver tid få oplyst eller ændret i de personoplysninger, Herning Vand har registeret om dig, ved at rette henvendelse til os på telefonnummer 9999 2299, e-mail: info@herningvand.dk, mærk venligst henvendelsen “persondata” eller pr. post til adressen:

Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning

I det følgende kan du læse hele Herning Vands persondatapolitik. Vi opfordrer til, at du læser den omhyggeligt for at forstå hvorfor, og hvordan vi behandler dine persondata

Persondatapolitik for Herning Vands selskaber

Som forsyningsselskab har Herning Vand Holding A/S brug for at behandle en række oplysninger om vores kunder. Disse oplysninger omfatter ofte personhenførbare data. I det følgende redegør vi for, hvordan Herning Vand er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

1. Herning Vand Holding A/S

Vi forsyner ca. 17.000 kunder med vand, og sørger for at aflede spildevand for ca. 34.000 kunder.

Herning Vand Holding A/S er en koncern med to datterselskaber.

Herning Vand A/S

Herning Rens A/S

Vores persondatapolitik gælder for hele koncernen.

2. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Hos Herning Vand har vi registreret personoplysninger om dig, fordi du er kunde ved os. Vi, Herning Vand Holding A/S, er ansvarlig for databehandlingen af dine oplysninger.

Herning Vand benytter dine personlige oplysninger til forskellige formål:

 • vi administrerer og opfylder vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig som kunde
 • vi driftsoptimerer ift. økonomiske og miljømæssige formål
 • vi lever op til relevant lovgivning på området
 • vi opbevarer oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til lovgivning og i dokumentationsøjemed
 • vi stiller ekstra serviceydelser til rådighed for dig.
 • vi indsamler oplysninger om anmeldelser af evt. lovovertrædelser begået af en kunde

Retsgrundlaget for databehandlingen kan også være Herning Vands legitime interesser, eksempelvis inddrivelse af manglende betaling eller aflæsning af vandmåleren til brug for driftsoptimering af miljømæssige og økonomiske grunde.

Aflæsning af vandmåleren tjener desuden en bred samfundsmæssig interesse i at sikre et bedre miljø, hvilket anses som et selvstændigt retsgrundlag for at behandle dine oplysninger i denne sammenhæng.

Derudover kan Herning Vand være forpligtet i henhold til lov til at behandle personoplysninger om dig i visse tilfælde

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven.

Herning Vand anvender følgende retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger:

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten

Persondatafordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse).

Behandlingen er i visse tilfælde baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (behandlingen er nødvendig for overholdelse af legitime interesser). Dette er tilfældet med markedsføring af rådgivningsydelser og ved gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser.

Optimering af drift og forsyningssikkerhed

Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår behandling af persondata på grundlag af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel). Dette er eksempelvis tilfældet, når Herning Vand på grund af ønsket om at optimere driften og opnå ressourcebesparelser, anvender fjernaflæste målere til hyppigere indsamling af data, for eksempel vores alarmservice, end blot til afregningsformål.

CPR-numre

Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af CPR-nummer som følge af lovgivningen).

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CRP-nummeret, som samtykket omfatter.

Ved inddrivelse af restancer, kan Herning Vand indhente og behandle CPR-nummer uden samtykke. I disse tilfælde er Herning Vands retsgrundlag § 2, stk. 6 i lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Dette vedrører situationer, hvor du f.eks. ikke vil oplyse CPR-nummeret eller hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af det oplyste.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Personoplysninger

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det år, hvor kundeforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

 • Kontaktoplysninger (herunder navn, adresse, telefonnumre, samt eventuelt e-mailadresse)
 • CVR-nummer
 • Kundenummer og installationsnummer
 • Måler- og forbrugsdata
 • Ejendomsoplysninger, herunder ejendomsnummer og oplysninger og boligforhold og boligtype
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt, samt afdragsordninger
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser på målerdata
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Aktiviteter hos kunden som er relevante for kundeforholdet med Herning Vand
 • Afbrydelser af forsyningen
 • Eventuelle lovovertrædelser, med henblik på anmeldelse til myndigheder

Rettigheder

Efter reglerne i EU’s persondataforordning har du følgende rettigheder over for Herning Vand:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål om databehandlingen af dine personoplysninger.

 

 

Såfremt du mener, databehandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.