Persondatapolitik for Herning Vand

Behandling af personoplysninger

Vi lægger vægt på, at vores kunder er trygge ved den måde, vi behandler personoplysninger på, og at det sker i fuld overensstemmelse med lovgivningen.

Herning Vand indsamler og er dataansvarlig for personoplysninger som fx navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse,  CPR-nummer og telefonnummer samt oplysninger om forbrug og korrespondance m.v.

Det gør vi for at kunne levere  vand og aflede dit spildevand, samt for bedst muligt at kunne administrere dit kundeforhold, eller øvrige aftaleforhold i relation til Herning Vand.

De personlige oplysninger, du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål, og det sker altid med instruks om lovpligtig databeskyttelse.

Du kan til enhver tid få oplyst eller ændret i de personoplysninger, Herning Vand har registeret om dig, ved at rette henvendelse til os på telefonnummer 9999 2299, e-mail: info@herningvand.dk, mærk venligst henvendelsen “persondata” eller pr. post til adressen:

Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning

I det følgende kan du læse hele Herning Vands persondatapolitik. Vi opfordrer til, at du læser den omhyggeligt for at forstå hvorfor, og hvordan vi behandler dine persondata. Er du leverandør, kan du læse om forholdet her.

2. Databehandling af dine kundeoplysninger hos Herning Vand

Hos Herning Vand har vi registreret personoplysninger om dig, fordi du er kunde ved os. Vi, Herning Vand Holding A/S, er ansvarlig for databehandlingen af dine oplysninger.

Herning Vand benytter dine personlige oplysninger til forskellige formål: 
  • vi administrerer og opfylder vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig som kunde
  • vi driftsoptimerer ift. økonomiske og miljømæssige formål
  • vi lever op til relevant lovgivning på området
  • vi opbevarer oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til lovgivning og i dokumentationsøjemed
  • vi stiller ekstra serviceydelser til rådighed for dig.
  • vi indsamler oplysninger om anmeldelser af evt. lovovertrædelser begået af en kunde

Retsgrundlaget for databehandlingen er aftalen mellem dig og Herning Vand om køb af Herning Vands ydelser, hvilket naturligt indebærer databehandling af oplysninger om dig.

Retsgrundlaget for databehandlingen kan også være Herning Vands legitime interesser, såsom inddrivelse af manglende betaling eller aflæsning af vandmåleren til brug for driftsoptimering af miljømæssige og økonomiske grunde.

Aflæsning af vandmåleren tjener desuden en bred samfundsmæssig interesse i at sikre et bedre miljø, hvilket anses som et selvstændigt retsgrundlag for at behandle dine oplysninger i denne sammenhæng.

Derudover kan Herning Vand være forpligtet i henhold til lov til at behandle personoplysninger om dig i visse tilfælde.

Herning Vand behandler desuden mange kunders CPR-numre. CPR-nummeret bruges til adresseopdatering og udbetaling af penge via Nemkonto. CPR-nummeret kan desuden bruges i Herning Vands inkassoproces. Formålet med brugen af CPR-nummeret er at sikre en entydig identifikation af dig.

Vi beder altid om samtykke for behandling af dit CPR-nummer. Dog kan en kundes CPR-nummer behandles uden samtykke i forbindelse med inkasso.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det år, hvor kundeforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans. Desuden kan vi være nødt til at gemme visse oplysninger på ubestemt tid i dokumentationsøjemed, hvilket er tilfældet i sager om driftshændelser og sager om tilslutning og frakobling til vand- og spildevandssystemet.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, og databeskyttelseslovens §11, stk. 2.

Rettigheder

Efter reglerne i EU’s persondataforordning har du over for Herning Vand:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål om databehandlingen af dine personoplysninger.

Klagemulighed

Såfremt du mener, databehandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.