Nyhedsarkiv >Nyt materiale fra orienteringsmødet

Nyhed

Nyt materiale fra orienteringsmødet

herning vand prikker

25. april 2018

Vi tak­ker man­ge gan­ge for det sto­re frem­mø­de og den gode ener­gi ved vores ori­en­te­rings­mø­de for entre­pre­nø­rer og klo­ak­me­stre tirs­dag den 20. febru­ar 2018.

På mødet gen­nem­gik vi nye til­tag fra Herning Vand, kom­men­de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, sepa­re­ring og andre nyt­ti­ge informationer.

I for­hold til vores sam­ar­bej­de, ønsker vi fort­sat at foku­se­re på, hvor­dan vi bedst muligt und­går fejl­kob­lin­ger. Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os og spør­ge, hvis du er i tvivl. Vi stil­ler ger­ne viden og teg­nin­ger til rådighed.

Husk: Håndværkerfradraget – det kan du læse mere om her.

Vi ved, at det er meget infor­ma­tion på kort tid, så du kan down­lo­a­de præ­sen­ta­tio­ner­ne her og gem­me oplys­nin­ger­ne som et opslagsværk.