Nyhedsarkiv >Millioninvestering i effektiv rensemetode

Nyhed

Millioninvestering i effektiv rensemetode

herning vand prikker

03 okt 2017

Miljøstyrelsens fond har netop tildelt godt 3,6 millioner kroner til et nyt projekt, som vi er en del af i et konsortium bestående af forsyningsselskaber, kommercielle virksomheder, hospitaler og vidensinstitutioner. Projektet står bag en miljøvenlig og effektiv metode til at rense spildevand for skadelige medicinrester og kemikalier – den første af sin slags i verden.

 Medicin- og kemi­ka­li­e­re­ster i vores spil­de­vand er i sti­gen­de grad et pro­blem i vand­løb og åer. De er ska­de­li­ge for natu­ren og svæ­re at kom­me til livs. Cirka 96 pro­cent af medi­cin­re­ster­ne i vores spil­de­vand stam­mer fra de pri­va­te hjem. Kun fire pro­cent kom­mer fra hospi­ta­ler­ne. Hustande udskil­ler medi­cin­re­ster­ne der­hjem­me og sen­der dem vide­re til vores loka­le ren­se­an­læg. Nu har vi sam­men med en ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re fun­det en bio­lo­gisk meto­de til at ren­se spil­de­van­det for gen­stri­di­ge medi­cin­re­ster, der er både øko­no­misk og mil­jø­mæs­sigt bære­dyg­tig. Løsningen er den før­ste af sin slags i verden.

”Medicinrester i vores spil­de­vand er et sta­digt sti­gen­de pro­blem, der har sto­re kon­se­kven­ser for vores vand­mil­jø. Det er ikke bare en udfor­dring i Danmark, men i hele ver­den. Den nye ren­se­me­to­de er et godt svar på en øko­no­misk og mil­jø­mæs­sig bære­dyg­tig ren­se­løs­ning af den sam­le­de spil­de­vands­strøm,” for­tæl­ler vores admi­ni­stre­ren­de direk­tør, Niels Møller Jensen.

I pro­jek­tet sam­ar­bej­der vi med Teknologisk Institut, DTU,  Krüger, Aarhus Universitetshospital, Hillerød Forsyning og DNV Gødstrup. Vi har i fæl­les­skab ind­til vide­re testet meto­den i con­tai­ner­ska­la og opnå­et impo­ne­ren­de resul­ta­ter. Med et sam­let bud­get på godt 8 mil­li­o­ner kro­ner skal meto­den nu testes i stør­re ska­la på et testan­læg hos Herning Vand for at kun­ne vali­de­re resul­ta­ter­ne. Testen star­ter i løbet af for­å­ret 2018.