Nyhedsarkiv >Kun lort, pis og papir – alt andet er noget dyrt skidt

Nyhed

Kun lort, pis og papir – alt andet er noget dyrt skidt

herning vand prikker

22 mar 2017

Hår, gebis­ser, ble­er, køre­kort og under­tøj. Der er næsten ikke græn­ser for, hvad der ryger i toilet­tet hos ind­byg­ger­ne i Herning Kommune. Svineriet tru­er både mil­jø og øger driftsomkostningerne.

I fæl­les­skab med Danva, Spildevandsteknisk Forening (STF) og 29 andre spil­de­vands­sel­ska­ber sæt­ter Herning Vand fokus på at lære dan­sker­ne god toiletskik. På van­dets dag, den 22. marts, lan­ce­rer vi i fæl­les­skab kampag­nen ”Kun 3 ting i dit lokum”, hvor den dan­ske befolk­ning for alvor skal lære, at toilet­tet ikke er en skraldespand.

Herning Vand har ansva­ret for at hol­de Herning Kommune fri for skidt i spil­de­van­det, men udfor­drin­gen er stor, og det koster både tid og pen­ge. Jan Ravn, afde­lings­le­der for pro­duk­tion, for­tæl­ler, at i 2016 kør­te Herning Rens i gen­nem­snit 2,5 tons affald væk om ugen.

Affald der bli­ver skyl­let ud i toilet­tet, kan sæt­te sig fast i pum­per­ne på ren­se­an­læg­get og for­rin­ge ren­se­pro­ces­sen. Hår, vat­pin­de og andet snavs kan end­da for­me sig til sto­re klum­per, der stop­per syste­met og gør det svært at ren­se spil­de­van­det effek­tivt. Og det går i sid­ste ende ud over vores fæl­les natur og miljø.

Hvis ind­byg­ger­ne i Herning kom­mu­ne hol­der sig til kampag­nes mot­to ”Kun TRE ting i dit lokum – lort, pis og papir” er det til gavn for både frem­ti­di­ge gene­ra­tio­ner og egen pen­ge­pung. Udover øget driftsom­kost­nin­ger til spil­de­vands­an­læg­get kan kun­der­ne nem­lig også risi­ke­rer udgif­ter til VVS, for­di skidt og snavs har sat sig fast i deres egne rør.