Økonomimedarbejder med speciale i løn og HR

Job hos Herning Vand

Jobs > Økonomimedarbejder med speciale i løn og HR

Om jobbet

Har du styr på lønad­mi­ni­stra­tion og overenskom­ster? Mestrer du den gode og kon­struk­ti­ve dia­log med kol­le­ga­er­ne? Og sæt­ter du en ære i at tin­ge­ne skal være i orden til tiden? Så kan du være vores nye øko­no­mi­me­d­ar­bej­der med spe­ci­a­le i lønad­mi­ni­stra­tion og HR.

Herning Vand ønsker at styr­ke opga­ven med lønad­mi­ni­stra­tion og HR. Derfor søger vi en med­ar­bej­der, der kan bidra­ge til det­te, og som også kan og vil løse andre bog­hol­de­riop­ga­ver. Der er tale om en fuld­tids­stil­ling (37 timer pr. uge). Du skal være garant for, at vores med­ar­bej­de­re mod­ta­ger en kor­rekt løn til tiden, og at ledel­sen løben­de er opda­te­ret via HR-rapporter. I det dag­li­ge vil du ople­ve til­lids­ba­se­re­de ram­mer med reel ind­fly­del­se på egne opga­ver og mulig­hed for at føl­ge opga­ver­ne til dørs. Du får mulig­hed for at præ­ge udvik­lin­gen. Blandt andet vil du få væsent­lig ind­fly­del­se på valg af nyt løn­sy­stem i 2023.

Du bli­ver en del af afde­lin­gen for kun­der og admi­ni­stra­tion og refe­re­rer til admi­ni­stra­tions­che­fen. Afdelingen består af 11 med­ar­bej­de­re, som værds­æt­ter en mun­ter tone og et godt arbejdsmiljø.

Primære opga­ver

 • Lønbogholderi, her­un­der løn­kør­sel, ind­be­ret­nin­ger og refusioner
 • Rådgivning af med­ar­bej­de­re i løn- og HR-tekniske spørgsmål
 • Ledelsesrapportering
 • Månedlige afstem­nin­ger og kontroller
 • Kontrol af tids­re­gi­stre­ring på veg­ne af afdelingschefer
 • Lønbudget
 • Opgaver i for­bin­del­se med årsrapporten/årsafslutningen
 • Udarbejde rap­por­ter til brug for årlig lønforhandling
 • Andre bogholderiopgaver/månedskontroller i kunder- og admi­ni­stra­tion, som ikke har med HR at gøre.

Om dig

Du arbej­der struk­tu­re­ret og er ansvars­be­vidst og ser­vi­ce­min­det. Derudover for­ven­ter vi, at du har:

 • Overblik og ordenssans
 • Evnen til at sæt­te dig ind i kom­pli­ce­re­de regelsæt
 • Viljen til at udfor­dre vane­tænk­nin­gen på en kon­struk­tiv måde – også over­for ledelsen
 • Gode for­mid­lings­ev­ner
 • Viljen til at lære nyt og ind­gå i øko­no­miop­ga­ver, du ikke har løst tidligere.

Vi til­by­der

 • En spæn­den­de arbejds­plads med gode mulig­he­der for fag­lig og per­son­lig udvikling
 • Gode kol­le­ga­er i et ufor­melt arbejdsmiljø

Tiltrædelse hur­tigst muligt. 

Arbejdsstedet er Ålykkevej 5, 7400 Herning

Sådan søger du

Du kan søge jobbet ved at sende ansøgning og CV til AktivPersonale A/S, att. Steen Steensgaard Andersen på mail:steen@aktivpersonale.dk

Ansøgningsfrist er 05.03.23.

Indledende samtaler afholdes løbende.

Spørgsmål til stillingen og om Herning Vand kan stilles til Steen Steensgaard Andersen på tlf. 96106070.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.