Nysgerrig og selvstændig elektriker

Job hos Herning Vand

Jobs > Nysgerrig og selvstændig elektriker

Om jobbet

Ønsker du at bli­ve en del af en virk­som­hed, der kon­stant udvik­ler på vores anlæg instal­la­tio­ner – og har du lyst til at benyt­te dine kva­li­fi­ka­tio­ner til at arbej­de med opgra­de­ring og udbyg­ning af de tek­ni­ske instal­la­tio­ner på el-området? Så skal du med på rejsen. 

Vi søger nem­lig en elek­tri­ker der med sit nys­ger­ri­ge sind er klar på nye udfor­drin­ger, samt med sin selv­stæn­di­ge til­gang til opga­ver kan bli­ve en del af en moder­ne arbejdsplads.

En almin­de­lig hver­dag som elek­tri­ker hos Herning Vand vil inde­bæ­re drift, fejl­find­ing, sty­ring og regu­le­ring på bl.a. vores ren­se­an­læg i sam­ar­bej­de med din arbejds­grup­pe inden­for el og auto­ma­tion – en grup­pe som består af dedi­ke­re­de med­ar­bej­de­re, der bræn­der for det, de laver.

Derudover er vi udvik­lings­præ­ge­de og frem­me inden­for digi­ta­li­se­ring, og der­for væg­ter udvik­ling og imple­men­te­ring af nye til­tag, samt opti­me­ring af alle­re­de køren­de pro­ces­ser også højt på din dagsorden.

For at kom­me i betragt­ning til job­bet fore­stil­ler vi os at:

  • Du er hånd­vær­ker med en solid el-faglig bag­grund, som f.eks. elek­tri­ker, indu­stri­elek­tri­ker eller lignende.
  • Du har sans for udviklingsmuligheder
  • Du er løs­nings­o­ri­en­te­ret og ser mulig­he­der frem for begrænsninger
  • Du arbej­der syste­ma­tisk og vedholdende
  • Du har gode samarbejdsevner

Vi til­by­der

Du vil bli­ve en del af en arbejds­plads som sæt­ter per­son­lig og fag­lig udvik­ling i høj­sæ­det og der­for også løben­de til­by­der efter­ud­dan­nel­se. Derudover får du fri­hed under ansvar samt en arbejds­plads, der væg­ter god triv­sel højt, og hvor du vil være omgi­vet af dyg­ti­ge og enga­ge­re­de kollegaer.

Spørgsmål?

Tekniske spørgs­mål ved­rø­ren­de stil­lin­gen kan stil­les til Teamleder Morten Balle Poulsen på tlf: 30916643 eller pr. mail: mbp@herningvand.dk  

Sådan søger du

Aktiv Personale hjælper os med at ansætte den rette medarbejder. Du søger derfor stillingen ved at sende ansøgning og cv til regionschef ved Aktiv Personale Steen Steensgaard Andersen på steen@aktivpersonale.dk

Indledende samtaler vil foregå hos AktivPersonale, og Herning Vand bliver ikke bekendt med din kandidatur uden foregående accept.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Samtaler afholdes løbende.