Nyhedsarkiv >Interessen for at stemme til Herning Vands forbrugervalg er femdoblet

Nyhed

Interessen for at stemme til Herning Vands forbrugervalg er femdoblet

herning vand prikker

28. februar 2018

28 ‑02 – 2018

1297 af vores kun­der valg­te at stem­me på en af de fem opstil­le­de kan­di­da­ter til Herning Vands besty­rel­se. Det er en fem­dob­ling i for­hold til val­get i 2013, hvor kun 267 kun­der valg­te at afgi­ve deres stemme. 

De 1297 stem­mer, sva­rer til at 3,8 % af vores kun­der har valgt at stem­me. Set på land­s­plan vid­ner det om, at langt fle­re af jer inter­es­se­rer sig for jeres vand og spildevand.

Vores admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Herning Vand Niels Møller Jensen glæ­der sig over jeres interesse.

”Det gode valg viser, at vores kun­der har inter­es­se for hvad der sker i besty­rel­ses­lo­ka­let. Det er rig­tig godt, for vi har en stor ind­fly­del­se på deres hver­dag og frem­tid” siger han.

VIGTIG AT GØRE DET NEMT FOR JER VORES KUNDER

Vi har for­søgt at udbre­de kend­ska­bet til kun­de­val­get ved at sen­de en sms til alle adres­ser i kun­de­kar­to­te­ket med et direk­te link til afstemningen.

”Vi vil ger­ne møde kun­der­ne, der hvor de er”, for­tæl­ler Niels Møller Jensen ”vi ved, at det er et fåtal, der selv opsø­ger besty­rel­ses­val­get i en travl hver­dag. Vi har for­søgt at gøre det nemt og hur­tigt for vores kun­der at stemme”

Samtidig har de fem kan­di­da­ter udvist stort enga­ge­ment og selv været ude og age­re tale­rør for deres kom­pe­ten­cer i bestyrelsen.

De for­bru­ger­valg­te besty­rel­ses­med­lem­mer sid­der som jeres tals­mænd, og ind­træ­der på lige fod med de øvri­ge bestyrelsesmedlemmer.

Det er Per Winther-Rasmussen og Johannes Østergård, som bli­ver en del af besty­rel­sen i Herning Vand Rens A/S og Herning Vand A/S. De to kan­di­da­ter ind­træ­der i besty­rel­sen på før­ste ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling, og de kom­mer til at spil­le en væsent­lig rol­le i udvik­lin­gen af virk­som­he­den de kom­men­de år.

Derudover består vores besty­rel­se af tre poli­tisk valg­te med­lem­mer af Herning Byråd. Det er besty­rel­ses­for­mand Kent Falkenvig samt Anders Madsen og Erling Pedersen. Med i besty­rel­sen sid­der også sær­lig udvalgt Gert N.S Jensen.

Desuden med­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­ne Jan Krarup Pedersen og Kurt Ry Nowack.

forbrugervalg 2018 resultater

FAKTA OM VALGET:

  • Forbrugervalget fandt sted i peri­o­den fra den 12. feb – 26. feb. 2018
  • Forbrugerne stem­te elek­tro­nisk via deres NemId eller en stem­me­ko­de udle­ve­ret ved for­vis­ning af ID ved Herning Vand.
  • I alt 1297 kun­der valg­te at stemme.
  • 34.000 kun­der var stem­me­be­ret­ti­ge­de – her­un­der både pri­vat­kun­der og erhvervskun­der, dog kun en stem­me pr. boligenhed.
  • Stemmeoptællingen af elek­tro­ni­ske stem­mer fore­ta­ges af valg­fir­ma­et Dataminds, der også var udby­der af det elek­tro­ni­ske afstem­nings­sy­stem Stemonline. Ved stem­me­op­tæl­ling sik­res det, at der kun er afgi­vet en stem­me til en kan­di­dat pr. boligenhed.