Nyhedsarkiv >Info til installatører – ny alarmservice på vej

Nyhed

Info til installatører – ny alarmservice på vej

herning vand prikker

14 aug 2017

Den 15. august går vi i luf­ten med en ny alarm­ser­vi­ce. Vores kun­der med en fjer­n­af­læst måler mod­ta­ger frem­over en advar­sel på sms, hvis de har et brud eller en lækage.

 

I sms-beskeden får vores kun­der besked på at kon­tak­te deres vvs-installatør. I vil der­for ople­ve, at folk rin­ger og for­tæl­ler om en sms, de har mod­ta­get fra Herning Vand.

 

Vores kun­der er kun en del af den­ne ser­vi­ce hvis:

  • De har fået instal­le­ret en fjer­n­af­læst måler. Vi er I fuld gang med at udskif­te alle måle­re, og vi for­ven­ter at alle 17.000 er udskif­tet i febru­ar 2018. På nuvæ­ren­de tids­punkt omfat­ter vores alarm­ser­vi­ce ca. 9500 målere.
  • De mod­ta­ger vand fra en af vores tre vandværker.
  • De pri­va­te vand­vær­ker er ikke omfat­tet af den­ne service.

 

Vores alarm­ser­vi­ce omfat­ter to for­skel­li­ge alarmtyper.

 

SMS VED BRUD:

 

Kære Kunde

 

ALARM: BRUD. Din vand­må­ler 00007400 viser, at du har et brud på Ålykkevej 5. Tjek om du har noget, der står og løber. Kan du ikke selv fin­de årsa­gen, bør du hur­tigst muligt kon­tak­te dit for­sik­rings­sel­skab og få råd til at stop­pe brud­det. Har du mulig­hed for det, skal du luk­ke for van­det ved hoved­ha­nen. Læs mere om brud her: www.herningvand.dk/alarm

 

 

SMS VED LÆKAGE:

 

Kære kun­de

 

ALARM: LÆKAGE. Din vand­må­ler 00007400 viser, at du har en læka­ge på Ålykkevej 5. Tjek om du har noget, der står og løber. Kan du ikke selv fin­de årsa­gen, bør du hur­tigst muligt få din egen vvs-installatør til at hjæl­pe dig, så du und­går en stor van­dreg­ning. Læs mere om læka­ge på vores hjem­mesi­de: www.herningvand.dk/alarm

 

Begge alar­mer udlø­ses på bag­grund af de data, vi mod­ta­ger digi­talt fra deres måler.

 

Brud

Brudalarmen udlø­ses alt efter måle­rens størrelse.

 

  • Den almin­de­li­ge 2,5 m³ måler giver besked, hvis for­bru­get sti­ger med 30 % over en halv time. Det vil sige:

1,3 * 2,5 m³ /time = 3250 l/t

Alarmen udlø­ses ved et for­brug på mere end 1625 liter i løbet

af en halv time.

 

  • En 6 m³ måler giver besked, hvis for­bru­get sti­ger med 30 % over en halv time. Det vil sige:

1,3 * 6 m³ = 7800 l/t.

Alarmen udlø­ses ved et for­brug på mere end 3900 liter i løbet

af en halv time.

 

Det er ikke i alle til­fæl­de, at der er tale om et reelt brud. Kunder mod­ta­ger også alar­men, hvis de for eksem­pel fyl­der et bade­bas­sin, eller bru­ger meget vand via deres erhverv.

 

Lækage

Ved læka­ge bli­ver alar­men sendt, hvis der ikke har været et for­brug på 0 m³ /time inden­for 24 timer. Det er især ved lækage-alarmen, at I vil bli­ve kon­tak­tet af vores kunder.

 

Sådan skal I agere:

 

  • Hvis der er tale om en brud-alarm, skal I råd­gi­ve kun­der­ne til at kon­tak­te deres for­sik­rings­sel­skab, som typisk har egne vvs-installatører til­knyt­tet. Ellers kan kun­den risi­ke­re at stå med reg­nin­gen selv uden mulig­hed for erstatning.

 

  • Vores alarm­ser­vi­ce er ude­luk­ken­de en ser­vi­ce der gør kun­den opmærk­som på ure­gel­mæs­sig­he­der i for­bru­get. Vi kan ikke rede­gø­re for årsa­gen. Det er op til dig som vvs-installatør at loka­li­se­re årsagen.

 

  • Kunderne kan selv til­pas­se deres behov og fra­mel­de alarm­ser­vi­cen inde på webpor­ta­len ”Min side”.