Nyhedsarkiv >Hvert sekund tæller – derfor har vi en døgnåbent hjertestarter

Nyhed

Hvert sekund tæller – derfor har vi en døgnåbent hjertestarter

herning vand prikker

18 okt 2017

Bliver en per­son ramt af hjer­te­stop, kan minut­ter bety­de for­skel­len mel­lem liv og død. Faktisk mister per­so­nen med hjer­te­stop­pet 10 % chan­ce for at over­le­ve for hvert minut der går, inden hjæl­pen går i gang.

Vi ønsker, at den dyre­ba­re tid, inden ambu­lan­cen når frem, bli­ver brugt til genop­liv­ning. Derfor har vi valgt at inve­ste­re i en hjertestarter.

Vi ønsker også, at vores hjer­testar­ter kan red­de andre end vores med­ar­bej­de­re. Derfor har vi gjort den offent­lig til­gæn­ge­lig. Vores hjer­testar­ter er pla­ce­ret ved siden af vores hove­d­ind­gang – så det er muligt at stø­de et hjer­te i gang uden for vores lukketider.

Vores hjer­testar­ter er regi­stre­ret og der­med syn­lig for alle – også for sund­heds­fag­li­ge med­ar­bej­de­re på alarm­cen­tra­len og 1 – 1‑2, der nu kan gui­de folk til hjer­testar­te­ren, så fle­re kan over­le­ve et hjertestop.

Vil du vide, hvor­dan du red­der liv og bru­ger en hjer­testar­ter, kan du læse mere her.