Nyhedsarkiv >Herning Vand udvalgt som fyrtårn for bæredygtig udvikling

Nyhed

Herning Vand udvalgt som fyrtårn for bæredygtig udvikling

herning vand prikker

17. april 2018

Dansk Industri har udvalgt Herning Vand som en af de 21 virk­som­he­der, der kan være med til at løse nog­le af ver­dens stør­ste udfor­drin­ger – og sam­ti­dig gøre en god for­ret­ning. Det gæl­der udfor­drin­ger som kli­ma­for­an­drin­ger, urba­ni­se­ring og man­gel på rent drik­ke­vand. I dag star­ter vi sam­men med de andre virk­som­he­der en rej­se, der skal gøre bære­dyg­tig­hed til forretning.

Vi er ble­vet udvalgt, for­di vores arbej­de er en cen­tral del af pro­jek­tet ”FN’s ver­dens­mål – fra filan­tro­pi til for­ret­ning”. Projektet blev skudt i gang under FN’s gene­ral­for­sam­ling i sep­tem­ber 2017 med del­ta­gel­se af blandt andre stats­mi­ni­ster Lars Løkke Rasmussen.

I dag mødes vi med de andre 20 virk­som­he­der for før­ste gang i SoHo i Kødbyen i København. Det bli­ver start­skud­det til et glo­balt kapløb om de bed­ste bære­dyg­ti­ge bedrifter.

Vi er med i pro­jek­tet, for­di vi har fokus på at udvik­le bære­dyg­ti­ge løs­nin­ger, der kan sik­re rent vand og sani­tet både til vores kun­der i Herning, men også gen­nem viden­de­ling til glæ­de for den dan­ske vandeksport.

”Sidste år hav­de vi besøg af en kine­sisk dele­ga­tion, der vil­le se, hvor­dan vi hånd­te­rer spil­de­vand på et moder­ne ren­se­an­læg. Vi har udvik­let en lang ræk­ke kom­pe­ten­cer og løs­nin­ger til at tage hånd om udfor­drin­ger­ne, men vi kan ikke red­de ver­den ale­ne. Derfor er det vig­tigt, at vi arbej­der sam­men med andre virk­som­he­der og lader os inspi­re­re”, for­tæl­ler Niels Møller Jensen, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Herning Vand.

Industriens Fond støt­ter pro­jek­tet ”Fra filan­tro­pi til for­ret­ning” økonomisk.

”Med FN’s ver­dens­mål har vi fået et fæl­les glo­balt sprog. Regeringer, byer, inve­sto­rer, virk­som­he­der og NGO’er i hele ver­den taler om, hvor­dan måle­ne bli­ver til vir­ke­lig­hed. Derfor ser vi alle­re­de nu en sti­gen­de ten­dens til, at mar­ke­det kræ­ver fokus på bære­dyg­ti­ge pro­duk­ter og for­ret­nings­mo­del­ler. Cleantech, føde­va­rer, byud­vik­ling, vand- og ener­gi­løs­nin­ger er eksemp­ler på dan­ske styr­kepo­si­tio­ner og med den øge­de efter­spørgsel efter den slags pro­duk­ter og løs­nin­ger, kan dan­ske virk­som­he­der bru­ge ver­dens­må­le­ne som en lede­t­råd i innova­tions­ar­bej­det”, siger adm. direk­tør Mads Lebech, Industriens Fond.

Hos DI håber man på, at vi samt de andre 20 virk­som­he­der kan bli­ve klas­se­ek­semp­ler for andre dan­ske virk­som­he­der, der vil for­e­ne for­ret­ning og bære­dyg­tig udvikling.

”Danske virk­som­he­der er utro­lig godt rustet til at for­vand­le glo­ba­le udfor­drin­ger til mulig­he­der. Enkelte er i fuld gang og er alle­re­de ble­vet glo­ba­le for­bil­le­der. Dem skal vi have fle­re af. De 21 virk­som­he­der, vi har udvalgt til pro­jek­tet, repræ­sen­te­rer et bredt udsnit af dansk erhvervs­liv. De har ambi­tio­ner­ne til at udvik­le for­ret­nings­mo­del­ler, der sæt­ter stan­dar­den for frem­ti­den. Sammen skal vi sør­ge for, at ambi­tio­ner­ne bli­ver til vir­ke­lig­hed, og at man­ge fle­re virk­som­he­der kom­mer med på vog­nen”, siger COO Thomas Bustrup, DI.

Læs mere om FN’s 17 ver­dens­mål her: verdensmål.dk

De 21 virksomheder der deltager i projektet:

Bobles, Dupont, Egmont, Fischer Lighting, FLSmidth, GEHL Architects, Haldor Topsøe, Hempel, Herning Vand, Kamstrup, Kopenhagen Fur, Krüger, LE34, Orana, Peter Larsen Kaffe, Pluspack, Roskilde Festival, Royal Greenland, Stena Recycling, Stjernholm, Tasso