Du skal som administrationsselskab melde flytning for en lejer. Du kan melde flytning på vores selvbetjeningside MIN SIDE. Har du ikke modtaget et administrations-login fra vores kundeservice, kan du ringe til dem på 9999 2299.

Er du privat udlejer, skal du melde flytning for din lejer. Du kan melde flytning på vores selvbetjeningside MIN SIDE.

Har lejer en forfalden saldo, udsendes 1. rykker til lejer. I denne rykker gør vi opmærksom på, at bliver den forfaldne saldo ikke betalt inden 8 dage, udsendes 2. rykker til både lejer og udlejer (ejer). Som udlejer hæfter du for den del af den forfaldne saldo, som vedrører vandafledning. Der kan dog være situationer, hvor du også hæfter for den del, som vedrører rent vand. Sidstnævnte gælder i følgende situationer: (jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998):

  1. Lejemålet er ikke forsynet med en særskilt måler.
  2. Lejemålet er ikke forsynet med én selvstændig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stophane, som vi har umiddelbar adgang til udenfor lejemålet.
  4. Den ejendom, som restancen vedrører, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er lejemålet forsynet med særkilt måler, vandledning og lukkemulighed, jfr. foranstående punkt 1-3, hæfter du også for restancen til rent vand, hvis restancen kan henføres til en flytning, som du ikke har anmeldt rettidigt til os (inden 8 dage fra flytningen af sket, jf. fællesregulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune, §14.2.4).

I rykker 1. bliver din lejer gjort opmærksom på, at udlejer (ejer) får besked om den forfaldne saldo, når rykker 2. bliver udstedt. Vi må ikke sende rykker 1. til udlejer (jf. Persondatalovens §6).

Du kan ikke som administrator eller ejer/udlejer se din lejers saldo.

Er du udlejer og er sendt til Inkasso eller advokat, er det fordi din lejer ikke har betalt sin regning, og fordi du ikke har betalt for det krav vi har sendt vedrørende din lejers restance.  Det er muligt, at indgå en betalingsaftale med Herning Vand A/S, hvis der ikke ligger tidligere misligholdte betalingsaftaler.

Er du kommet i den situation, at du ikke kan betale din faktura, er det muligt at indgå en betalingsaftale med Herning Vand. Vi forventer dog at du har afsøgt andre muligheder inden, for eksempel søgt hjælp ved din bank.

Det koster et gebyr på 80 kr. at oprette en betalingsaftale, se vores takster.  Din betalingsaftale kan som hovedregel strække sig indtil næste regning bliver sendt ud, eller i visse undtagelser maksimalt strække sig over 10 måneder.

Vi vil gøre opmærksom på, at fremadrettede regninger IKKE indgår i betalingsaftalen, og skal betales ved siden af betalingsaftalen.

Har du i forvejen en misligholdt betalingsaftale, kan vi ikke indgå en ny betalingsaftale.

Hvis du har en betalingsaftale igennem vores inkassobureau, skal betaling og alt henvendelse vedr. den pågældende restance ske via dem.

 

Det er udgangspunktet ifølge lovgivningen (vandforsyningsloven og betalingsloven), at Herning Vand skal afregne forbrug med en ejendoms ejer. I nogle tilfælde er Herning Vand dog forpligtet til at afregne forbrug af drikkevand med lejere eller brugere af en ejendom. Disse tilfælde er beskrevet i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.

Som en særlig service tilbyder Herning Vand en ordning, hvor Herning Vand på en ejers anmodning kan afregne forbrug af vand og spildevand direkte med en ejendoms lejere eller andre brugere (fx forpagtere mv.)

Med denne ordning bliver ejeren fri for at lave vandregnskab eller en tilsvarende fordeling af ejendommens samlede forbrug imellem de enkelte lejemål/boligenheder. Ordningen har derfor til hensigt at lette administrationen for ejendommens ejer.

Uanset om ejeren vælger at gøre brug af ordningen eller ej, ændres der dog ikke ved, at det stadig er ejeren, som hæfter overfor Herning Vand for ejendommens samlede forbrug af spildevand og i tilfælde hvor betingelserne beskrevet i bekendtgørelse 837 ikke er opfyldt, ligeledes for vandleverancen

Fremgangsmåden, når Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand med lejere mv.

Hvis Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand overfor en lejer eller bruger efter ordningen ovenfor, fremsendes alle fakturaer direkte til lejeren/brugeren. Ejeren involveres ikke i den sædvanlige forbrugsafregning, med mindre der er indgået en særlig aftale herom.

Hvis lejeren eller brugeren ikke betaler en faktura rettidigt, fremsender Herning Vand et rykkerbrev direkte til lejeren/brugeren, da manglende betaling af den oprindelige faktura efter Herning Vands erfaring oftest skyldes en forglemmelse. Ejeren vil derfor normalt heller ikke blive orienteret om afsendelsen af 1. rykkerbrev.

I det 1. rykkerbrev bliver der fastsat en ny frist til betaling af lejerens/brugerens forbrug. Det er også oplyst i rykkerbrevet, at ejeren vil blive underrettet om den manglende betaling, hvis den nye betalingsfrist overskrides.

Hvis lejeren eller brugeren stadig ikke er betaler, fremsender Herning Vand 2. rykkerbrev til lejeren/brugeren og til ejeren. Det betyder, at ejeren fra dette tidspunkt får mulighed for at forholde sig til sin hæftelse for forbruget i lejemålet/boligenheden og eventuelle andre skridt, der planlægges i anledning af lejerens/brugerens restance – fx om der skal lukkes for vandet eller lignende.

Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restance, kan efter persondatalovens regler først meddeles til ejeren af en ejendom, når det er nødvendigt at hensyn til ejerens muligheder for at varetage sine interesser. Derfor er det Herning Vands almindelige praksis, at ejeren først inddrages i forhold til en lejeres manglende betaling ved 2. rykkerbrev, med mindre der er særlige forhold ved en restancesag.

Når først ejeren har fået sat krav om lejers restance, rettes rykkerproceduren imod ejeren af forbrugsstedet, hvis der fortsat ikke bliver betalt efter forfaldsdato på rykker 2/ krav til ejer. Sagen vil derefter blive overdraget til vores inkassobureau, hvortil der vil blive påført yderligere omkostninger.

Som udlejer hæfter man jf. Betalingsloven § 1 stk. 4 for spildevand, samt drikkevand jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998, hvis samtlige af følgende situationer er gældende:

  1. Lejemålet ikke er forsynet med en særskilt måler.
  2. Lejemålet ikke er forsynet med én selvstændig vandledning.
  3. Vandtilslutningen ikke er udført med en stophane, som vi umiddelbart har adgang til udenfor lejemålet.
  4. Ejendommen som en eventuel restance vedrører kun består af en udlejnings- eller andelsenhed.