Fritagelse for spildevandsafgift

Jf. Herning Vands betalingsvedtægt har en virksomhed mulighed for at søge om fritagelse for spildevandsafgift, hvad angår den del af det vand, der ledes til virksomheden (som drikkevand) og som IKKE afledes til kloakken.

Grundlaget for notatet er fastsat i §2a i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. med senere ændringer. Læs mere her.

Hvad betyder det?

Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end spildevand fra boligen.
For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion.

Et eksempel på primær produktion kunne være et bryggeri, hvis primære produktion er at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der ske fradrag for det vand, der medgår direkte til produktionen af disse produkter, hvorimod der ikke kan ske fradrag for vand, der medgår til eksempelvis vanding af bryggeriets græsplæne.”

Erhvervsejendomme, som anvender vand fra egen boring eller en anden ikke-almen vandforsyning og som afleder spildevand til Herning Vands ledningsnet, skal have installeret vandmåler til måling af virksomhedens vandforbrug. De tekniske vilkår for disse målere er de samme som for bi-målere, jfr. afsnit 9 og 10.

I forbindelse med måling af den vandmængde, som indgår i produktionen, kan der være særlige forhold, herunder et komplekst procesforløb, der bevirker at vandmængden, som indgår i produktionen, ikke kan måles med bimålere. I disse tilfælde kan HV og virksomheden indgå aftale om anvendelse af spildevandsflowmåler.

I særlige tilfælde kan den afledte spildevandsmængde på en virksomhed være større end vandforbruget. I disse tilfælde, hvor den afledte spildevandsmængde er større end vandforbruget, og den til Herning Vands afledte vandmængde ikke kan måles med vandmåler, kan Herning Vand indgå aftale om anvendelse af spildevandsflowmåler. Tekniske vilkår for disse målere fremgår af afsnit 9 og 10.

I det følgende er forudsætninger og de administrative retningslinjer skitseret.

Det er en forudsætning for fritagelse for spildevandsafgiften, at den mængde, der kan søges om fritagelse for, skal måles direkte via en bi-måler tilsluttet vandforsyningen. Vandmåler og fremadrettet også bi-måler administreres af Herning Vand.

Installationen efter bi-måler skal mærkes med ”Procesvand” eller forbrugsarten og må ikke bruges til andet.

Det er ikke muligt direkte via bi-måler på vandforsyningen at måle den vandmængde, der ønskes fritagelse for

Der er muligt at etablere en dækkende og retvisende indirekte måling af den vandmængde, der ønskes fritaget for spildevandsafgift f.eks. via måling af den samlede spildevandsmængde og samtidig måling af den samlede modtagne vandmængde.

Der er muligt at foretage en direkte og kontinuert måling på den vandmængde (spildevand), der tilledes Herning Vands kloaknet.

Vandmængder baseret på skøn eller beregninger accepteres ikke.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 12414 af d. 1.januar 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg præciserer, hvornår der kan forventes fradrag for vandafledningsafgift:

”Efter lovens § 2a, stk.5, beregnes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter erhvervsejendommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller som af anden grund ikke afledes til et spildevandsforsyningsselskab.

Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end spildevand fra boligen.

For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Et eksempel på primær produktion kunne være et bryggeri, hvis primære produktion er at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der ske fradrag for det vand, der medgår direkte til produktionen af disse produkter, hvorimod der ikke kan ske fradrag for vand, der medgår til eksempelvis vanding af bryggeriets græsplæne.

Den virksomhed, som ønsker fritagelse for spildevandsafgiften, sender en ansøgning til Herning Vand, som meddeler fritagelsen samt vilkårene herfor.

Ansøgning om dispensation for kravet om bi-måler sendes også til Herning Vand: installation@herningvand.dk

Den virksomhed, der har fået tilladelse til fritagelse for spildevandsafgiften, sender data for aflæsning af måler og bi-måler samt opgørelse over den vandmængde, der søges fritagelse for.

Vilkårene er gældende for bi-målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag, for vandmålere, der anvendes til måling af virksomhedens vandforbrug fra egen boring eller anden ikke-almen vandforsyning samt for brug af spildevandsflowmålere.

Vandmålerne skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i vandmålerbekendtgørelsen (bekentgørelse.1034 af 17.10.2006) og i måleteknisk vejledning (MV 02.36-01, udg. 9) med senere ændringer.

Dette indebærer bl.a. krav til vandmålerens nøjagtighed samt til typegodkendelse og verifikation. Herning Vand har i henhold til bekendtgørelse om kontrol af vandmålere (Kontrolsystem for målere i drift Vejledning nr. 02.36-01) et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere: Kontrol af vandmålere.

Vandmåleren skal installeres af Herning Vand efter installationen er gjort klar af en autoriseret VVS-installatør og skal overholde den gældende norm for vandinstallationer.

Udgifterne til installation, drift og vedligehold af vandmåleren afholdes af ejeren.

Spildevandsforsyningen har adgang til kontrol og aflæsning af måleren.

Målerudskiftning skal foretages af Herning Vand for ejerens regning.

Konstateres fejl på måleren, skal ejeren/virksomheden snarest tage initiativ til at udbedre dette.

I de tilfælde det ikke er muligt at opgøre vandmængden, der skal fritages for vandafledningsbidrag, ved hjælp af en almindelig vandmåler, kan virksomheden opnå fradrag, hvis den har en korrekt fungerende spildevandsflowmåler.

Spildevandsforsyningen forbeholder sig ret til at vurdere, om der kan måles på den aktuelle spildevandsstrøm.

Alle udgifter i forbindelse med installation, kontrol og kalibrering af spildevandsflowmålere afholdes af virksomheden. Måleren bør installeres af en af leverandøren godkendt installatør.

Der er følgende tekniske krav til installationen:

• Måleren skal være fast installeret (i modsætning til transportable spildevandsflowmålere).

• Producentens afstandskrav fra måler til bøjninger, ventiler mv. skal overholdes.

Der skal udføres kontrol af spildevandsflowmåleren én gang hvert tredje år. Dette kan være som del af en serviceaftale med den pågældende leverandør af spildevandsflowmåleren eller anden kontrolinstans. Overholder en måler i drift ikke nøjagtighedskravene til målere i drift, skal der foretages rekalibrering. Kalibreringen skal foretages således, at målenøjagtigheden som minimum overholder nøjagtighedskravene for nye og reverificerede målere. Dokumentation for kontrol og rekalibrering skal opbevares og kunne fremvises på forlangende.

Er det ved kalibrering ikke muligt at opnå den krævede målenøjagtighed for nye og reverificerede målere, skal spildevandsflowmåleren udskiftes.

Virksomheden foretager løbende egenkontrol. Egenkontrollen består i samtidige registreringer i forbrug på hovedmåler og/eller relevant bi-måler og spildevandsflowmåleren. Hyppighed for registreringen til løbende egenkontrol fastsættes i aftale mellem virksomheden og spildevandsforsyningen. Data fra egenkontrollen skal opbevares og kunne fremvises på forlangende.

Konstateres fejl på måleren, skal virksomheden snarest tage initiativ til at udbedre dette, og spildevandsforsyningen skal orienteres herom. Fejl kan bl.a. konstateres ved fejl vist på målerens display eller ved uventede ændringer i forholdet mellem vandforbrug målt på hovedmåler/relevant bi-måler, og spildevandsafledning målt på spildevandsflowmåler.

Herning Vand opbevarer en ajourført liste over de virksomheder, der har ansøgt og er blevet meddelt fritagelse for spildevandsafgift, herunder oplysninger om vilkår og de fremsendte årlige aflæsninger og opgørelser.

Vandmængder baseret på skøn eller beregninger accepteres ikke, og der ydes kun refusion for 2/3 af spædevandstilsætningen.

Kondensatvand eller spildevand af egen produktion uden brug af drikkevand afledt til Herning Vands kloaksystem, skal der, ligesom alt andet spildevand, betales afledningsafgift af.

Dette kan kun ske ved måling af vandmængden med måler efter samme vilkår, som beskrevet under punkt 9 og punkt 10.

Afregningen vil ske via Herning Vands kundeafregningssystem og vil fremgå af faktura/opgørelse til virksomheden.