Nyhedsarkiv >Du kan roligt drikke dit vand fra hanen

Nyhed

Du kan roligt drikke dit vand fra hanen

herning vand prikker

26. oktober 2018

I drik­ke­van­det fra Vestre Vandværk er der for nyligt fun­det DMS i en kon­cen­tra­tion på 0,04 µg/l af stof­fet DMS

DMS (N,N‑dimethylsulfamid) er et svam­pe­mid­del der bl.a. har været anvendt i en ræk­ke frug­ter fra jord­bær til tomat, til frugt­træ­er og i trævareindustrien.

For at få et mere præ­cist bil­le­de af hvor DMS stam­mer fra, har vi ana­ly­se­ret for DMS i alle bor­in­ger som leve­rer vand til Vestre Vandværk – og der er fun­det vær­di­er mel­lem 0,00 og 0,04 µg/l.

Miljøstyrelsen vur­de­rer, at ind­tag af drik­ke­vand, som inde­hol­der BAM og DMS i de kon­cen­tra­tio­ner, der er fun­det ind­til nu, ikke udgør sund­heds­mæs­si­ge risiko.

Der er abso­lut ingen grund til bekym­ring, og du kan roligt fort­sæt­te med at drik­ke vores vand. Vi føl­ger selv­føl­ge­lig løben­de udvik­lin­gen og over­hol­der alle lov­krav i for­bin­del­se med ind­hold af pesticider.

Vi pas­ser godt på dig og dit drikkevand