Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Vandbrud

 • Dato:
  30-09-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re i og omkring Sinding, Ørre og Ilskov, samt oplan­de hertil.


  Der er opstå­et et vand­brud på en af vores for­sy­nings­led­nin­ger og der vil der­for kun­ne ople­vel­se drifts­for­styr­rel­ser på drik­ke­vands­for­sy­nin­gen. Vi for­ven­ter at være til­ba­ge i nor­mal drifts­si­tu­a­tion tirs­dag d. 4. okto­ber. I den mel­lem­lig­gen­de peri­o­de kan der fore­kom­me tids­punk­ter med redu­ce­ret tryk og mis­far­vet vand. 


  Er van­det mis­far­vet eller fore­kom­mer der luft i syste­met, anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.