Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kommunen
 • Title:
  Renovering – Mindegade
 • Message:

  Til for­bru­ge­re på Mindegade, Jernkilde og Bredgade 1 – 3


  I for­bin­del­se med renove­rings­pro­jek­tet i Mindegade vil vi i uge 41 omkob­le for­bru­ge­re på den vest­li­ge side af vej­en. Det bety­der at der vil fore­kom­me kortva­ri­ge afbry­del­ser mens vi skif­ter de enkel­te led­nin­ger ind til huset. Afbrydelser ne kan for­ven­tes at vare op til 2 timer. Arbejde vil fore­gå man­dag d. 11. okto­ber til fre­dag d. 15. okto­ber i tids­rum­met mel­lem kl. 08:00 og 15:00. 


  Arbejdet vil bety­der at der vil være spær­ret ind­kør­sel til nog­le af bag­går­de­ne. Berørte bag­går­de vil bli­ver infor­me­ret med skil­te og sed­ler for­ud for opgravning.


  Afbrydelser for­de­ler sig på føl­gen­de måde over ugen:

  - Mandag = Mindegade 20 og 22

  - Tirsdag = Mindegade 16, 18 og Jernkilde 1 – 30

  - Onsdag = Mindegade 10, 12 og 14

  - Torsdag = Mindegade 4 og 6

  - Fredag = Mindegade 2, samt Bredgade 1 og 3


  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­des anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.