Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profil Navn:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Titel:
  Spildevand – Akut spuling af kloak 
 • Besked:
  Til bebo­e­re på Herning: L.V. Bircks Vej

  Der er opstå­et et akut pro­blem, vedr. XXXXXXX og vi bli­ver der­for nødt til at spu­le klo­ak­ken fra d. ons­dag d. 8. juni kl. 08:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 08:30.

  For at und­gå til­ba­ge­sprøjt fra klo­ak­ken op af toilet­ter og gulv­af­løb, er det nød­ven­digt, at de dæk­kes til. Dette gøres på føl­gen­de måde:
  Gulvafløb afdæk­kes med et styk­ke pla­stik, og der pla­ce­res noget tungt oven­på.
  Toiletter afdæk­kes med et styk­ke pla­stik imel­lem kum­me og bræt, og der pla­ce­res noget tungt oven på bræt­tet.

  For spørgs­mål vedr. anven­del­se af toilet­tet inden­for nor­mal arbejds­tid, bedes du tage fat i pro­jekt­le­der XXXXX på tlf: XXXXXXXX.

  Fortæl ger­ne om spulin­gen til dine nabo­er og del det evt. på Facebook, så beske­den når ud til alle, der måt­te være berør­te.

  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har dine nabo­er ikke fået den­ne besked? Så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser. Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.