Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Ringstedvej – Anbefaling om kog­ning af drikkevandet

 • Dato:
  09-11-2023

 • Besked:

  Kogeanbefaling


  Drikkevandet kan være foru­re­net – Kog van­det før du drik­ker det

   

  I for­bin­del­se led­nings­renove­rin­gen på Ringstedvej, er der opstå­et en risi­ko for at der er sket en foru­re­ning af drik­ke­van­det med jord­bak­te­ri­er. Denne risi­ko berø­rer kun­der­ne på:

  Ringstedvej 6A-19, 7400 Herning.

   

  UD FRA ET FORSIGTIGHEDSPRINCIP, ANBEFALES DET AT DRIKKEVANDES KOGES INDEN DET INDTAGES. 

  Styrelsens for patient­sik­ker­heds anbe­fa­ling lyder mere præcist:

  ·        Kogning: Ved kog­ning for­stås at van­det har en tem­pe­ra­tur på 100 ˚C i mere end 2 minut­ter. Bemærk at opvarm­ning i kaffemaskine/elkedel ikke er tilstrækkeligt.

  ·        Drikkevand: Undgå at drik­ke van­det direk­te fra hanen. Kog van­det før det anven­des som drik­ke­vand. Vær opmærk­som på at kaf­fe­ma­ski­ner ikke koger vandet.

  ·        Madlavning: Brug kogt vand til mad­lav­ning også til skyl­ning af salat eller andre grønt­sa­ger, som du og din fami­lie vil spi­se rå. Vandet kan godt bru­ges til kog­ning af grønt­sa­ger og kartofler.

  ·        Opvask: Vandet kan bru­ges til opvask i vaske­ma­ski­ne. Ved opvask i bal­je bru­ges kogt vand.

  ·        Personlig hygiej­ne: Vandet må godt bru­ges til bru­se­bad og kar­bad. Brug afkø­let kogt vand til tandbørstning.

  ·        Tøjvask: Vandet må godt bru­ges til tøjvask.

   

  Hvis du har druk­ket van­det, behø­ver du ikke at være ban­ge for at bli­ve syg. Der er kun en lil­le risi­ko for at van­det kan gøre dig syge. Men har du symp­to­mer på en mave-tarm infek­tion anbe­fa­ler vi, at du kon­tak­ter din prak­ti­se­ren­de læge.

   

  Hvor og hvor­når kan jeg få fle­re oplysninger

  Det er på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke muligt at oply­se, hvor­når van­det igen kan benyt­tes på almin­de­lig vis. De før­ste kon­trol­prø­ver vil bli­ve udta­get tors­dag d. 9. novem­ber og sva­ret for­ven­tes at fore­lig­ge fre­dag d. 10. novem­ber. Når det vur­de­res at drik­ke­vand­skva­li­te­ten igen lever op til nor­mal kva­li­tet, vil Herning Vand udsen­de en SMS med besked herom. 


  Tilmelding til SMS-service kan se her: https://herningvand.dk/driftsinfo-og-projekter/tilmeld-sms-service/

   

  Hvor kan jeg stil­le spørgsmål

  Har du behov for svar på yder­li­ge spørgs­mål, er du vel­kom­men til at rin­ge til Herning Vand på tele­fon 99 99 22 99. 

  Vi beder dig have tål­mo­dig­hed, da der kan være man­ge opkald.