Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Driftsforstyrrelse

 • Dato:
  17-05-2023

 • Besked:
  Til for­bru­ge­re på Herning: Islandsvej

  I for­bin­del­se med led­nings­ar­bej­de i dit områ­de bli­ver vi nødt til at afbry­de drik­ke­vands­for­sy­nin­gen mid­ler­ti­digt tirs­dag d. 23. maj kl. 07:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 17:00.

  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­les det at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren ‚ind­til van­det igen er klart og løber nor­malt.

  I sam­me tids­rum vil det ikke være muligt at benyt­te arbejds­om­rå­det til bebo­er kør­sel. Husk der­for at få din bil ud fra områ­det inden kl. 07.00.  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.