Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Title:
  Spuling og tv-inspektion på Ørrevej og Ørrevænget
 • Message:
  Til bebo­e­re på Herning: Ørrevej, Ørrevænget

  I for­bin­del­se med de nye klo­ak­ker på Ørrevej og Ørrevænget skal røre­ne under­sø­ges med en TV-inspektion. Inden Tv-inspektionen skal røre­ne spu­le rene og det vil fore­gå fra d. ons­dag d. 11. maj kl. 07:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 16:00.

  For at und­gå risi­ko for til­ba­ge­sprøjt fra klo­ak­ken op af toilet­ter og gulv­af­løb, er det nød­ven­digt, at de dæk­kes til. Dette gøres på føl­gen­de måde:
  Gulvafløb afdæk­kes med et styk­ke pla­stik, og der pla­ce­res noget tungt oven­på.
  Toiletter afdæk­kes med et styk­ke pla­stik imel­lem kum­me og bræt, og der pla­ce­res noget tungt oven på bræt­tet.

  Se evt. infor­ma­tion som er omdelt i post­kas­sen. Dette er gæl­den­de for Ørrevej nr. 13 – 22 og Ørrevænget nr. 1,2,3,23,25

  I må ger­ne benyt­te jeres afløb i løbet af dagen, men kon­takt ger­ne med­ar­bej­de­ren fra Thornvig Jensen som kører spu­le­bi­len hvis i har spørgs­mål. For yder­li­ge­re spørgs­mål bedes du kon­tak­te pro­jekt­le­der Thomas Storm på tlf: 30161974.

  Fortæl ger­ne om spulin­gen til dine nabo­er og del det evt. på Facebook, så beske­den når ud til alle, der måt­te være berør­te.

  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har dine nabo­er ikke fået den­ne besked? Så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser. Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.