Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Anbefaling om at koge van­det, Hammershusvej 2, 14 og 16

 • Dato:
  11-01-2023

 • Besked:

  Kogeanbefaling

  Drikkevandet kan være forurenet 

  Kog van­det før du drik­ker det

   

  I for­bin­del­se med en ska­de på en intern jord­led­ning er risi­ko for ind­hold af bak­te­ri­er i drik­ke­van­det. Denne risi­ko berø­rer kun­der­ne på:

  Hammershusvej 2, 14 og 16, 7400 Herning.

   

  Herning Vand vil bistå grun­de­jer i at sik­re drik­ke­vand­skva­li­te­ten når ska­den er udbedret. 

   

  UD FRA ET FORSIGTIGHEDSPRINCIP, FRARÅDES DET INDTIL VIDERE AT DRIKKE VANDET UDEN FØRST AT KOGE DET.

  Styrelsens for patient­sik­ker­heds anbe­fa­ling lyder mere præcist:

  ·        Drikkevand: Undgå at drik­ke van­det direk­te fra hanen. Kog van­det et par minut­ter før det anven­des som drik­ke­vand. Vær opmærk­som på at kaf­fe­ma­ski­ner ikke koger vandet.

  ·        Madlavning: Brug kogt vand til mad­lav­ning også til skyl­ning af salat eller andre grønt­sa­ger, som du og din fami­lie vil spi­se rå. Vandet kan godt bru­ges til kog­ning af grønt­sa­ger og kartofler.

  ·        Opvask: Vandet kan bru­ges til opvask i vaske­ma­ski­ne. Ved opvask i bal­je bru­ges kogt vand.

  ·        Personlig hygiej­ne: Vandet må godt bru­ges til bru­se­bad og kar­bad. Brug afkø­let kogt vand til tandbørstning.

  ·        Tøjvask: Vandet må godt bru­ges til tøjvask.

   

  Hvis du har druk­ket van­det, behø­ver du ikke at være ban­ge for at bli­ve syg. Der er kun en lil­le risi­ko for at van­det kan gøre dig syge. Men har du symp­to­mer på en mave-tarm infek­tion anbe­fa­ler vi, at du kon­tak­ter din prak­ti­se­ren­de læge.

   

  Hvor og hvor­når kan jeg få fle­re oplysninger

  Det er på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke muligt at oply­se, hvor­når van­det igen kan benyt­tes på almin­de­lig vis. Når ska­den er udbed­ret og det vur­de­res at drik­ke­vand­skva­li­te­ten lever op til nor­mal kva­li­tet, vil Herning Vand udsen­de en SMS med besked herom. 


  Tilmelding til SMS-service kan se her: https://herningvand.dk/driftsinfo-og-projekter/tilmeld-sms-service/

   

  Hvor kan jeg stil­le spørgsmål

  Spørgsmål bedes som udgangs­punkt ret­tes til de udlejer/bygningsejer.


  Hvis du ikke kan få besva­ret dine spørgs­mål ved udlejer/bygningsejer, er du vel­kom­men til at rin­ge til Herning Vand på tele­fon 99 99 22 99. 

  Vi beder dig have tål­mo­dig­hed, da der kan være man­ge opkald.