Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Kloakbrud ved Ligustervej

 • Dato:
  15-12-2022

 • Besked:
  Til bebo­e­re på Herning: Ligustervej i Herning

  Der er opstå­et et akut pro­blem pga Kloak brud ud for liguster­vej 2. Vi bli­ver der­for nødt til at repa­rer klo­ak­ken fra tors­dag d. 15. decem­ber kl. 07:00 . Normaldriften for­ven­tes til­ba­ge igen kl. 16:00.


  Det kan bli­ve nød­ven­digt at spær­re vej­en helt af i en peri­o­de fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Hvis du der­for ved at du skal ud at kører vil det en for­del at flyt­te bilen ud af Ligustervej. Hvis der sker noget akut eller du plud­se­lig skal ud, så vil entre­pre­nø­rer­ne kun­ne være behjæl­pe­lig med at kom­me for­bi udgrav­nin­gen. Dette er dog en nød­løs­ning og vi håber på for­stå­el­se for at vej­en vil kun­ne risi­ke­res luk­ket. Vi bekla­ger de gener arbej­det måt­te med­fø­re.

  Fortæl ger­ne om pro­jek­tet til dine nabo­er og del det evt. på Facebook, så beske­den når ud til alle, der måt­te være berør­te.

  Projektleder ved Herning Vand, Lasse Dinesen kan kon­tak­tes på: 81 75 08 41 eller på mail: ldi@herningvand.dk

  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har dine nabo­er ikke fået den­ne besked? Så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de https://herningvand.dk/driftforstyrrelser. Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.