Vildbjerg

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Vildbjerg.

Kloak: Kloakrenovering af Østergade

Kloakseparering i Østergade, Østvænget og Stadionvej samt for­ny­el­se af klo­ak­sy­ste­met i Sports Àlle.

Inden læn­ge begyn­der Herning Vand at klo­ak­se­pa­re­re i oven­stå­en­de gader. Formålet er at for­bed­re klo­a­kan­læg­get, så vi redu­ce­rer over­svøm­mel­ser, rot­te­pro­ble­mer, ind­siv­ning af grund­vand samt over­be­last­ning af ren­se­an­læg og vandløb.

Kloaksepareringen inde­hol­der udskift­ning af den gam­le fæl­les­led­ning med en ny regn­vands­led­ning og en ny spil­de­vands­led­ning. Det etab­le­res ca. 600 m spil­de­vands­led­nin­ger og 800 m regn­vands­led­nin­ger. Derud over udvi­des den eksi­ste­ren­de sø hvor, regn­vand skal opsam­les inden det ledes vide­re til Tranholm Bæk.

I for­bin­del­se med sepa­re­rin­gen skal Herning Kommune udfø­re nyt for­tov og kants­ten i en del af områ­det. For spørgs­mål ved vej, for­tov ren­de­stens­brøn­de kan Herning Kommune kontaktes.

VTV skal lige­le­des udfø­re nye fjern­var­me­led­nin­ger og nye vand­led­nin­ger . For spørgs­mål til vand og fjern­var­me kan VTV kontaktes.

 

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udløbet.

Separeringen udfø­res fra uge 16 2021 og for­ven­tes afslut­tet i for­å­ret 2022.

Entreprenøren star­ter arbej­det med at fræ­se asfal­ten til et grus lig­nen­de lagt. Derefter jæv­ner entre­pre­nø­ren asfalt­la­get og man kan for­sig­tig køre med bil o.l. Asfalten fræ­ses i før­ste omgang fra Østergade 39 og frem mod Sindingvej. Der vil i peri­o­den hvor der gra­ves bli­ve skil­tet med omkørsel.

Første del­stræk­ning af Østergade fra Sports Allé til Sindingvej afslut­tes med asfalt i uge 28.

Gravearbejdet er indstil­let i som­mer­fe­rie i uge 29 – 31

Uge 32 asfalt fræ­ses fra Sindingvej til Stadionvej/Østvænget og gra­ve­ar­bej­det opstar­tes her­ef­ter. Der arbej­des fra Sindingvej mod jernbanen.

Udførende entre­pre­nør

Der er end­nu ikke valgt entre­pre­nør til den­ne opgave.

Projektleder for Herning Vand

Claus Sørensen
Tlf.: 30916651
Mail: cws@herningvand.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de klo­akpro­jek­tet, tids­plan, adgangs­ve­je m.m.

Projekt­le­der Herning Kommune

Børge Nielsen
Tlf.: 96288324
Mail: vtbbn@herning.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de vej, for­tov, kants­ten, asfal­tram­per, cykel­sti og rendestensbrønde.

Projektleder Vildbjerg Tekniske Værker

Thorbjørn  Madsen
Tlf.: 96921410
Mail: tfm@vtv-vildbjerg.dk

Spørgsmål ved­rø­ren­de vand og fjernvarme.

Kloakseparering af etape 3

Vibevej, Lysgårdvej,  Fredenslundvej, Søndergade,  Lærkevej, Johansvej, Bredgade, Nygade og Østergade m.fl. Omfanget ses på over­sigts kor­tet på siden.

Herning Vand påbe­gyn­der plan­læg­nin­gen af kom­men­de klo­ak­se­pa­re­ring i efter­å­ret 2021.

Tidsfristen for ansøg­ning om til­ba­ge­be­ta­ling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for til­ba­ge­hol­del­se af alt regn­vand fra din ejen­dom udlø­ber 12. janu­ar 2022.