Vildbjerg

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Vildbjerg.

Kloak: Kloakrenovering af Lysgårdvej m.fl.

Kloakrenovering i Fredenslundvej, Vibevej, Lysgårdvej, Søndergade, Park Allé, Lærkevej, Johansvej, Nygade, Nylandsvej, Østergade, Jyllandsgade, Kirkegade og Bredgade.

Inden læn­ge begyn­der Herning Vand at klo­a­krenove­re i oven­stå­en­de gader. Formålet er at for­bed­re klo­a­kan­læg­get, så vi redu­ce­rer over­svøm­mel­ser, rot­te­pro­ble­mer, ind­siv­ning af grund­vand samt over­be­last­ning af ren­se­an­læg og vandløb.

Kloakrenoveringen inde­hol­der udskift­ning af eksi­ste­ren­de regn- og spil­de­vands­led­nin­ger i Fredenslundvej samt klo­ak­se­pa­re­ring af eksi­ste­ren­de fæl­les­led­ning med en ny regn- og spil­de­vands­led­ning i Vibevej, Lysgårdvej, Søndergade, Park Allé, Lærkevej, Johansvej, Nygade, Nylandsvej, Østergade, Jyllandsgade, Kirkegade og Bredgade. Se kort her

I for­bin­del­se med sepa­re­rin­gen udfø­rer Herning Kommune nyt for­tov og nye kants­ten i en del af projektområdet. 

VTV udfø­rer lige­le­des renove­ring af fjernvarme- og vand­led­nin­ger i en del af projektområdet . 

Tilbagebetaling af til­slut­nings­bi­drag for hånd­te­ring af regn­vand
Fristen er udlø­bet i janu­ar 2022

Etape 1, for­ven­tes udført i peri­o­den uge 12 2023 – efter­å­ret 2024.

Påbegyndes i uge 12 i kryd­set Park Allé/Fredenslundvej. Herefter for­ven­tes føl­gen­de gader separeret:

Søndergade syd

Vibevej

Park Allé nord for Lysgårdvej

Lysgårdvej 

Lærkevej

Johansvej

Søndergade fra Lysgårdvej frem til Nylandsvej

Nygade

Etape 2 for­ven­tes udført fra efter­å­ret 2024/foråret 2025 – efter­år 2026/foråret 2027.

Projektleder for Herning Vand
Claus Sørensen
E‑mail: cws@herningvand.dk
Mobil 30 91 66 51

Projektleder for Herning Kommune
Børge Nielsen
E‑mail: vtbbn@herning.dk
Mobil 20 67 42 38

Projektleder for Vildbjerg Teknikske Værker
Thorbjørn Madsen
E‑mail: tfm@vtv-vildbjerg.dk
Tlf.: 97 13 15 00

Projektleder for Feldborg Entreprenørforretning
Karsten Madsen
E‑mail: mail@karstenmadsen.dk
Tlf.: 60 15 05 30

 

Informationsbreve og adresselister