Timring

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Fristen for at søge om del­vis til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­dra­get for Timring udløb den 1. april, 2020.

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Timring.

Kloak: Første etape af kloaksepareringen i Timring

Gældende for føl­gen­de veje: Birkmosevej, Markvænget, Præstegårdsvej, Vinkelvej, Møltrupvej øst for Skrænten, Skrænten, Højgade, Møllebakken og Bjerregårdvej.

Der er i 2014 udsendt ori­en­te­rings­brev om, at klo­ak­ken i Timring skal sepa­re­res inden­for en årrække.

Det er ble­vet beslut­tet at dele sepa­re­rin­gen op i to eta­per, hvoraf før­ste eta­pe for­lø­be fra medio sep­tem­ber 2020 til udgan­gen af 2021.

Denne før­ste eta­pe omfat­ter gader­ne Birkmosevej, Markvænget, Præstegårdsvej, Vinkelvej, Møltrupvej øst for Skrænten, Skrænten, Højgade, Møllebakken og Bjerregårdvej.

Formålet med sepa­re­ring er at skil­le spil­de­van­det fra regn­van­det for der­ved ude­luk­ken­de at lede spil­de­vand til ren­se­an­læg­get og regn­vand til Bolsvad Bæk. Herved mini­me­res antal­let af over­løb af spil­de­vand til vand­lø­bet betragteligt.

Herning Vand vil i for­bin­del­se med arbej­det også etab­le­re et regn­vands­bas­sin syd for byen til for­sin­kel­se og rens­ning af regn­van­det, inden det ledes til vandløbet.

Der er pr. 6. august 2020 udsendt infor­ma­tions­ma­te­ri­a­le om det fore­stå­en­de arbej­de til de berør­te lod­se­je­re. Informationsbrevet frem­går af høj­re side af skærmen.

Fredag d. 4. sep­tem­ber afhold­te Herning Vand lici­ta­tion for 5 ind­bud­te entreprenører.

Stauning Maskinstation A/S vandt entre­pri­sen, der udover klo­a­k­ar­bej­der­ne også omfat­ter en for­ny­el­se af vand­led­nin­ger­ne, hvor klo­ak­ken udskif­tet, samt for­ny­el­se af kants­ten og for­tov i det omfang Herning Kommune vur­de­rer det nødvendigt.

Stauning Maskinstation har pri­mo sep­tem­ber revi­de­ret tids­pla­nen for klo­ak­se­pa­re­rin­gen i Timring. Den fore­lø­bi­ge tids­plan ser såle­des ud:

08.21 – 09.21 Skrænten

10.21 – 12.21 Bjerregårdvej

12.21 – 01.22 Højgade

01.22 – 02.22 Trykledning i Møltrupvej øst (frem til Albækvej)

02.22 – 05.22 Udgravning af regnvandsbassin

Det er end­nu ikke beslut­tet, hvor­når 2. eta­pe af sepa­re­rin­gen udfø­res (fug­le­kvar­te­ret og vest­lig del af Møltrupvej).

Det skal i den sam­men­hæng næv­nes, at der opnås en bety­de­lig effekt af sepa­re­rin­gen alle­re­de efter 1. eta­pe med fær­re over­løb af spil­de­vand til Boelsvad Bæk til følge.

Aktiv Timring og Herning Vand afhold­te bor­ger­mø­de om klo­ak­se­pa­re­rin­gens før­ste eta­pe d. 9. sep­tem­ber 2020 i Timring Sportscenter.

Se præ­sen­ta­tio­nen fra bor­ger­mø­det her.

Udførende entre­pre­nør
Stauning Maskinstation A/S
Mejlbyvej 5
6900 Skjern

Kontaktperson:
Jan Norman, pro­jekt­le­der
E‑mail: jn@stauning-maskinstation.dk
Mobil 6128 6901

Projektleder for Herning Vand
Alex Kirkegaard Kristensen
E‑mail: akk@herningvand.dk
Mobil 2122 7149

 Tilsynførende for Herning Vand
Søren Jepsen, Niras
E‑mail: soje@niras.dk
Mobil 2761 3990