Timring

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Fristen for at søge om del­vis til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­dra­get for Timring udløb den 1. april, 2020.

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Timring.

Kloak: Separering af kloak

Der er i 2014 udsendt ori­en­te­rings­brev om, at klo­ak­ken i Timring skal sepa­re­res inden­for en årrække.

Formålet med sepa­re­rin­gen er at skil­le spil­de­van­det fra regn­van­det for der­ved ude­luk­ken­de at lede spil­de­vand til ren­se­an­læg­get og regn­vand til Bolsvad Bæk. Herved fjer­nes risi­ko­en for over­løb af spil­de­vand til vandløbet.

Det er ble­vet beslut­tet at dele sepa­re­rin­gen op i to eta­per, hvoraf 1. eta­pe er gennemført.

1. eta­pe omfat­te­de gader­ne Birkmosevej, Markvænget, Præstegårdsvej, Vinkelvej, Møltrupvej øst for Skrænten, Skrænten, Højgade, Møllebakken og Bjerregårdvej.

De reste­ren­de gader i Timring skal lige­le­des sepa­re­res. Tidsplan for 2. eta­pe er end­nu ikke kendt.

 

Der er pr. 6. august 2020 udsendt infor­ma­tions­ma­te­ri­a­le om den 1. eta­pe af sepa­re­rin­gen til de berør­te lod­se­je­re. Informationsbrevet frem­går herunder

Første eta­pe af sepa­re­rin­gen i Timring er afsluttet.

Det er end­nu ikke beslut­tet, hvor­når 2. eta­pe af sepa­re­rin­gen udfø­res (Fuglekvarteret og vest­lig del af Møltrupvej).

Det skal i den sam­men­hæng næv­nes, at der opnås en bety­de­lig effekt af sepa­re­rin­gen alle­re­de efter 1. eta­pe med fær­re over­løb af spil­de­vand til Boelsvad Bæk til følge.

Aktiv Timring og Herning Vand afhold­te bor­ger­mø­de om klo­ak­se­pa­re­rin­gens før­ste eta­pe d. 9. sep­tem­ber 2020 i Timring Sportscenter.

Se præ­sen­ta­tio­nen fra bor­ger­mø­det her.

Projektleder for Herning Vand
Alex Kirkegaard Kristensen
E‑mail: akk@herningvand.dk
Mobil 2122 7149