Sørvad

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2013

Der er den 7. novem­ber 2013 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Sørvad.

Kloakprojekt Vognstrupvej

55 meter ny regnvandsledning

Der skal anlæg­ges 55 meter ny regn­vands­led­ning i Vognstrupvej. Ledningen skal hånd­te­re vejvand og over­fla­de­vand fra Vognstrupvej nr. 7 og 9. 

Der vil anlægs­pe­ri­o­den være luk­ket for gen­nem­kør­sel igen­nem Vognstrupvej. 

Der vil bli­ve etab­le­ret en mid­ler­ti­dig adgangs­vej gen­nem Sørvad Kultur og fri­tids­cen­ter til Vildbjergvej. Der vil i hele pro­jek­tets anlægs­tid være adgang for gåen­de via Vognstrupvej. 

Anlægsarbejdet star­ter op d. 8 maj med etab­le­ring af adgangs­ve­je og fræs­ning af asfalt. Projektet tager 3 uger. 

Projektleder: Lasse Dinesen

Mail: ldi@herningvand.dk

Tlf: 81 75 08 41