Snejbjerg

Læs mere herunder

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Snejbjerg.

Kloakfornyelse: Ved Kæret og Enghavevej

Herning Vand går i for­å­ret 2024 i gang med at renove­re klo­ak­ken på Kæret og den øst­li­ge del af Enghavevej i Snejbjerg.

Herning Vand går i for­å­ret 2024 i gang med at renove­re klo­ak­ken på Kæret og den øst­li­ge del af Enghavevej i Snejbjerg. De direk­te berør­te ejen­dom­me er Kæret 1,2,3 og 11, Enghavevej 39,43 og 45 samt Ringkøbingvej 111 og 113.

Separeringen sker for at mini­me­re antal­let af over­løb fra fæl­les­sy­ste­met til natu­ren men også for at hin­dre over­svøm­mel­ser af områ­det ved skybrudshændelser.

Der arbej­des på en løs­ning, hvor den rør­lag­te grøft åbnes op og etab­le­res på sydsi­den af Enghavevej. Der er plan­lagt et regn­vands­bas­sin øst for Kæret. 

Opgaven for­ven­tes sendt i lici­ta­tion novem­ber 2023 med opstart for­å­ret 2024.

Det for­ven­tes, at Herning Kommune udsen­der påbud om sepa­re­ring på de berør­te grunde.

Forventeligt skal Ringkøbingvej 111 og 113 kun spil­de­vand­s­klo­a­ke­res og kan der­med til­kob­le sig de nye stik.

Påbuddene vil nor­malt bli­ve udsendt, når klo­ak­for­ny­el­sen i vej­en er afslut­tet. Herefter har man 12 måne­der til at separere/ til­slut­te sig. Dvs. man må for­ven­te en frist, der løber til ulti­mo 2025.

Anlægsarbejdet udfø­res fra feb. 2024 til okt. 2024.

Herning Vand

Projektleder Bjarne Kristensen
Tlf. 30916668
Mail: bkr@herningvand.dk