Skibbild/Nøvling

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Frist for ansøg­ning om til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­drag for nedsiv­ning af regn­vand er udløbet.

Kloakfornyelsesprojekt

Beskrivelse

Herning Vand A/S vil udskif­te det nuvæ­ren­de fælles-kloaksystem med et seperat-kloaksystem i Skibbild/Nøvling.

I Skibbild er det føl­gen­de gader: Herningvej, Odinsvej, Baldersvej, Roarsvej, Lokesvej, Hermodsvej, Skjoldsvej & Frejasvej.
I Nøvling er det føl­gen­de gader: Herningvej, Bakken, Nybovej & Skråningen.
På kor­tet øverst på siden er det fæl­les­klo­a­ke­re­de områ­de vist med oran­ge farve. 

Derudover skal der anlæg­ges nye regn­vands­bas­si­ner til overfladevand. 

I øje­blik­ket afven­ter Herning Vand afgø­rel­se om, og evt. hvor­når, der skal anlæg­ges ny fjern­var­me i Skibbild/Nøvling

Herning Vand har i øje­blik­ket fast­sat vores anlægs­pro­jekt i åre­ne 2025,2026,2027. Herning Vand er indstil­let på at til­pas­se tids­pla­nen for klo­akpro­jek­tet, så det har­mone­rer med en kom­men­de tids­plan for fjernvarmeprojektet. 

Thomas Storm

Projektleder 

tlf. 30161974

e‑mail: ths@herningvand.dk