Sinding

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Sinding.

Kloak: Kloakfornyelse af Sinding Hovedgade m.m.

Kloakfornyelse i for­bin­del­se med at Herning Kommune laver byfor­ny­el­se i Sinding på bl.a. Sinding Hovedgade.

Sinding eta­pe 1
Sinding hoved­ga­de,  Ørrevej og Ørrevænget vil i sam­ar­bej­de med Herning kom­mu­ne og andre led­nings­e­je­re bli­ve renove­ret i 2021 & 2022. Herning kom­mu­ne vil lave fors­køn­nel­se med nye træ­er og veje, og Herning vand vil lave separatkloakering.

Se over­sigt for arbejds­om­rå­de på det­te link

Herning kom­mu­ne renove­rer Sinding hoved­ga­de og andre gader. se omfan­get på det­te link
(det­te er et skit­se­for­slag – der kan kom­me ændringer)

Sinding eta­pe 2
Efter oven­stå­en­de pro­jekt vil Herning Vand også renove­re Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej. I øje­blik­ket er tids­pla­nen 2025 – 2026.

Ørrevænget er oprin­de­ligt lavet med sepa­rat klo­ak, men vi har kon­sta­te­ret meget ind­siv­ning af grund­vand i led­nin­ger­ne, så der­for skal Ørrevænget (eksl. de blin­de stik­ve­je) også renoveres.

Generelt
Herning Vand vil i for­bin­del­se med arbej­det i Sinding etab­le­re 3 regn­vands­bas­si­ner omkring byen, som både vil være rekre­a­ti­ve, og sik­re at vand­lø­bet i frem­ti­den ikke vil bli­ve over­be­la­stet som i dag. Der etab­le­res 2 bas­si­ner i eta­pe 1, og det sid­ste bas­sin etab­le­res i eta­pe 2.

Sinding eta­pe 1
Sinding hoved­ga­de vil bli­ve udført i 2021 (start 01. marts).

Arbejdet omfat­ter klo­ak, drik­ke­vand, for­tove, kants­ten og asfalt.

Asfaltarbejde
Afsluttet på Sinding hoved­ga­de.
Når kants­ten og for­tov er afslut­tet på Ørrevej vil der bli­ve anlagt asfalt. Det sam­me er gæl­den­de for Ørrevænget.

Plantebede i Sinding hoved­ga­de
Der laves plan­te­be­de i efter­år 2022. Plantebedene etab­le­res i fortovene.

Kloak,- og drik­ke­vands­ar­bej­det er afslut­tet på Ørrevej. Derefter vil der bli­ve etab­le­ret nye for­tove og kants­ten på Ørrevej fra uge 23.
Kloak,- og drik­ke­vands­ar­bej­det fort­sæt­ter på Ørrevænget.

Efter Ørrevej fort­sæt­ter vi på Ørrevænget på “stamvej­en” (de to blin­de stik­ve­je laves ikke i den­ne eta­pe) Der laves også nye for­tove og kants­ten. Der er etab­le­ret mid­ler­ti­dig adgangs­vej til Ørrevej via Ørrevænget. (se over­sigt over arbejds­om­rå­de i bok­sen under pro­jekt­be­skri­vel­se)
Kloak,- og drik­ke­vands­ar­bej­det for­ven­tes at tage 3 måne­der på Ørrevænget.
Der etab­le­res mid­ler­ti­dig udkør­sel fra de blin­de stik­ve­je i ender­ne.
Nye regn­vands­bas­si­ner anlæg­ges når vejr,- og grund­vands­for­hold er opti­ma­le, vi for­ven­ter det bli­ver fra janu­ar 2023. Det vil være opti­malt at gra­ve bas­sin i frost­vejr, så er jor­den hård så gra­ve­ma­ski­ner m.m. ikke sid­der fast.

Sinding eta­pe 2
Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej for­ven­tes at bli­ve udført i 2025 – 2026

Projektleder for Herning Vand
Thomas Storm
E‑mail: ths@herningvand.dk
Tlf. 30161974
OBS! Thomas afhol­der bar­sel fra d. 13/6 – 22 til d. 02/9 – 22

I bar­sels­pe­ri­o­den kan Alex Kristensen kon­tak­tes på akk@herningvand.dk eller tlf. 21227149

Projektleder for Herning kom­mu­ne 
Børge Nielsen
E‑mail vtbbn@herning.dk
Tlf. 20674238

Projektleder for entre­pre­nør A/S Ole Andersen
Frederik Andersen
E‑mail frederik@o‑a.dk
Tlf. 28304870