Sinding

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Sinding.

Kloak: Kloakfornyelse af Sinding Hovedgade m.m.

Kloakfornyelse i for­bin­del­se med at Herning Kommune laver byfor­ny­el­se i Sinding på bl.a. Sinding Hovedgade.

Sinding eta­pe 1
Sinding hoved­ga­de, Ørrevej og Ørrevænget (eksl. blin­de stik­ve­je) vil i sam­ar­bej­de med Herning kom­mu­ne og andre led­nings­e­je­re bli­ve renove­ret i 2021 & 2022. Herning kom­mu­ne vil lave fors­køn­nel­se med nye træ­er, veje for­tove og kants­ten.  Herning vand vil renove­re klo­ak,- og drik­ke­vand­led­nin­ger. Der vil i eta­pe 1 bli­ve anlagt 2 regn­vands­bas­si­ner. Et bas­sin ved enden af Ørrevej, og et ved Sinding hoved­ga­de 8 på are­a­let bag pumpestationen.

Se over­sigts­teg­ning for eta­pe 1 her

Sinding eta­pe 2
Herning Vand vil renove­re klo­ak,- og drik­ke­vand­led­nin­ger på Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej. Andre led­nings­e­je­re vil bli­ve til­budt at del­ta­ge i pro­jek­tet. Herning kom­mu­ne vil renove­re for­tove og kants­ten. I øje­blik­ket er tids­pla­nen for pro­jek­tet 2027 – 2028 . Der vil bli­ve anlagt 1 regn­vands­bas­sin syd for byen ved Nøvlingvej. Endelig pla­ce­ring er end­nu ikke fastlagt.

Generelt
Herning Vand vil i for­bin­del­se med arbej­det i Sinding etab­le­re 3 regn­vands­bas­si­ner omkring byen, som både vil være rekre­a­ti­ve, og sik­re at vand­lø­bet i frem­ti­den ikke vil bli­ve over­be­la­stet som i dag. Der etab­le­res 2 bas­si­ner i eta­pe 1, og det sid­ste bas­sin etab­le­res i eta­pe 2.

Sinding eta­pe 1
Kloak,- og drik­ke­vands­ar­bej­de er afslut­tet. Asfaltarbejde er afslut­tet. Der vil bli­ve lagt slid­lag i 2023. Regnvandsbassinerne vil bli­ve anlagt i vin­ter­pe­ri­o­den 2022/2023. Vi afven­ter opti­ma­le vej­r­for­hold og ger­ne frost­vejr i anlægsperioden.


Plantebede i Sinding hoved­ga­de

Herning kom­mu­ne etab­le­rer plan­te­be­de i for­tove­ne. Forventes afslut­tet for­år 2023. 


Sinding eta­pe 2

Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej for­ven­tes på nuvæ­ren­de tids­punkt at bli­ve udført i 2027 – 2028

Tidsplan

Projektleder for Herning Vand
Thomas Storm
E‑mail: ths@herningvand.dk
Tlf. 30161974

Projektleder for Herning kom­mu­ne 
Børge Nielsen
E‑mail vtbbn@herning.dk
Tlf. 20674238

Projektleder for entre­pre­nør A/S Ole Andersen
Frederik Andersen
E‑mail frederik@o‑a.dk
Tlf. 28304870